ภาพกิจกรรมการตรวจเยี่ยมมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
ในการประเมินคุณภาพภายนอก รอบสาม
ระหว่างวันที่ 2-4 พฤศจิกายน 2554

วันพุธที่ 2 พฤศจิกายน 2554


- มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารียินดีต้อนรับคณะกรรมการประเมินฯ

เวลา

กิจกรรม

สถานที่

09.00-09.45 น.

ทีมที่ 1

1.       รศ. นพ.กิจประมุข  ตันตยาภรณ์ (ประธานกรรมการ)
2.       นพ.จิโรจน์ สูรพันธ์ (เลขานุการ)

ทีมที่ 2

1.       รศ. ดร.กุลธิดา  ท้วมสุข (กรรมการ)
2.       ผศ.วันชัย  สุ่มเล็ก (กรรมการ)

 

สัมภาษณ์นายกสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
ณ บ้านพักรับรอง (บ้านสุรวนา
)

  เยี่ยมชมอุทยานวิทยาศาสตร์ (Science Park)
 
ณ อุทยานวิทยาศาสตร์ เทคโนธานี

10.00-11.00 น.

- ประธานคณะกรรมการประเมินฯ แนะนำคณะกรรมการประเมินฯ และแนวทางการประเมิน
- อธิการบดีแนะนำมหาวิทยาลัย

- ผู้บริหารมหาวิทยาลัยรายงานผลการดำเนินงาน
- คณะกรรมการประเมินฯ ซักถามเพิ่มเติม

(ห้องประชุมสารนิเทศ ชั้น 2 อาคารบริหาร)

11.00-12.00 น.

สัมภาษณ์อธิการบดี
(ห้องทำงานอธิการบดี)

สัมภาษณ์อาจารย์ จำนวนประมาณ 21 คน ดังนี้
อาจารย์อายุงาน ใหม่ กลาง เก่า

-       6 สำนักวิชา ๆ ละ 3 คน รวม 18 คน
-       สถาบันการบินพลเรือน จำนวน 3 คน  
     (ห้องประชุมสารนิเทศ)

13.00-14.00 น.

สัมภาษณ์ผู้บริหารมหาวิทยาลัย ประกอบด้วยรองอธิการบดี
ฝ่ายต่าง ๆ  จำนวน 7 คน ดังนี้

-       รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ
-       รองอธิการบดีฝ่ายวางแผน
-       รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร
-       รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนา
-       รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา
-       รองอธิการบดีฝ่ายกิจการสภามหาวิทยาลัย
-       รองอธิการบดีฝ่ายกิจการทั่วไป

           (ห้องประชุมสารนิทัศน์)

สัมภาษณ์บุคลากรสายสนับสนุน จำนวนประมาณ 66 คน ดังนี้
33 หน่วยงาน ๆ ละ 2 คน

(ห้องประชุมสารนิเทศ)

14.00-15.00 น.

สัมภาษณ์ศิษย์เก่า จำนวนประมาณ 10 คน ดังนี้

5 สำนักวิชา (ที่มีศิษย์เก่า) สำนักวิชาละ 2 คน จำแนกเป็นศิษย์เก่าระดับปริญญาตรี 1 คน
และศิษย์เก่าระดับบัณฑิตศึกษา 1 คน

(ห้องประชุมสารวินิจ)

สัมภาษณ์ผู้ใช้บัณฑิต จำนวนประมาณ 10 คน ดังนี้

5 สำนักวิชา (ที่มีศิษย์เก่า) สำนักวิชาละ 2 คน

(ห้องประชุมสารนิทัศน์)

15.00-16.00 น.

สัมภาษณ์ผู้นำชุมชนและผู้เกี่ยวข้องในพื้นที่
จำนวนประมาณ 3 คน ดังนี้

-      ผู้ว่าราชการจังหวัด
-      นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา
-      นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสุรนารี

(ห้องประชุมสารวินิจ)

สัมภาษณ์นักศึกษา จำนวนประมาณ 16 คน ดังนี้

นักศึกษาระดับปริญญาตรี : 6 สำนักวิชา ๆ ละ 2 คน จำแนกเป็น
นักศึกษาปีต้น 1 คน และปีปลาย 1 คน   รวม 12 คน
นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา : 4 สำนักวิชา ๆ ละ 1 คน รวม 4 คน

(ห้องประชุมสารนิทัศน์)

16.00-19.00 น.

คณะกรรมการประเมินฯ ตรวจเอกสารทั้งระดับสถาบัน และระดับสำนักวิชา
(ห้องประชุมสารนิทัศน์ ชั้น 2 อาคารบริหาร)

วันพฤหัสบดีที่ 3 พฤศจิกายน 2554

เวลา

กิจกรรม

08.00-08.30 น.

ประชุมคณะกรรมการประเมินฯ เพื่อเตรียมการตรวจเยี่ยมสถานที่
(ห้องประชุมสารนิทัศน์ ชั้น 2 อาคารบริหาร)

แบ่งกลุ่ม

ตรวจเยี่ยมสถานที่

ทีมที่ 1

ทีมที่ 2

08.30-10.30 น.

สำนักวิชาแพทยศาสตร์

สำนักวิชาวิทยาศาสตร์

10.30-12.00 น.

สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์

สำนักวิชาเทคโนโลยีสังคม

13.00-14.00 น.

สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร

สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
- เยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ไทยโบราณ

14.30-15.00 น.

เทคโนธานี

สถาบันวิจัยและพัฒนา

15.00-15.30 น.

ศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา

ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

15.30-16.00 น.

ศูนย์บริการการศึกษา

ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา

16.00-16.30 น.

ศูนย์คอมพิวเตอร์

ศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ

16.30-17.00 น.

ศูนย์กิจการนานาชาติ

-

17.00-19.00 น.

คณะกรรมการประเมินฯ ตรวจเอกสารทั้งระดับสถาบัน และระดับสำนักวิชา
(ห้องประชุมสารนิทัศน์ ชั้น 2 อาคารบริหาร)


วันศุกร์ที่ 4 พฤศจิกายน 2554

เวลา

กิจกรรม

สถานที่

08.00-11.00 น.

คณะกรรมการประเมินฯ ประชุมการประเมินฯ ระดับมหาวิทยาลัย

ห้องประชุมสารนิทัศน์ ชั้น 2 อาคารบริหาร

11.00-12.00 น.

คณะกรรมการประเมินฯ นำเสนอผลการประเมินด้วยวาจา

- มอบของที่ระลึก

ห้องประชุมสารนิเทศ ชั้น 2 อาคารบริหาร