การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน  ปีการศึกษา 2557

(เก็บข้อมูลผลการดำเนินงาน ก.ค. 57-มิ.ย.58) 

กลับสู่หน้าหลัก  
   

  1. กำหนดการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน (ระดับสถาบัน)   มทส.   ปีการศึกษา 2557    (แก้ไข 16 ก.ย. 58)
         โดยสลับการเยี่ยมชมศูนย์บริการการศึกษา และ
ศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ    

  2. คำสั่ง มทส. ที่ 1109/2558 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน (ระดับสถาบัน) มทส.
 
         (9 ก.ย. 58)

   3. คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน (ระดับหลักสูตร และระดับสำนักวิชา) มทส. ปีการศึกษา 2557
           3.1 สำนักวิชาวิทยาศาสตร์
                 1) ระดับสำนักวิชา
                      - คำสั่งฯ ระดับสำนักวิชา (14 ก.ค. 58)
                      - คำสั่งฯ เปลี่ยนแปลงรายชื่อกรรมการประเมินฯ ระดับสำนักวิชา (10 ส.ค. 58)
                 2) ระดับหลักสูตร
                      - คำสั่งฯ ระดับหลักสูตร 
(14 ก.ค. 58)
                      - คำสั่งฯ เปลี่ยนแปลงรายชื่อกรรมการประเมินฯ ระดับหลักสูตร (10 ส.ค. 58)
           3.2 สำนักวิชาเทคโนโลยีสังคม   (24 ก.ค. 58)
           3.3 สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร (14 ก.ค. 58)
           3.4 สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
                  1) คำสั่งฯ ระดับสำนักวิชา (27 ก.ค. 58)
                  2) - คำสั่งฯ ระดับหลักสูตร 
(27 ก.ค. 58)
                       - คำสั่งฯ เปลี่ยนแปลงผู้ช่วยเลขานุการในคณะกรรมการประเมินฯ ระดับหลักสูตร สววศ. (21 ก.ย. 58)
                       - คำสั่งฯ เปลี่ยนแปลงประธานกรรมการในคณะกรรมการประเมินฯ ระดับหลักสูตร สววศ. (19 ต.ค. 58)

           3.5 - สำนักวิชาแพทยศาสตร์   (14 ก.ค. 58)
                 -  คำสั่งฯ เปลี่ยนแปลงสำนักวิชาแพทยศาสตร์ (24 ก.ค. 58)
           3.6 สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ (14 ก.ค. 58)


   4. คำสั่งฯ ที่ 771/ 2558 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน (ระดับหน่วยงาน) มทส.
          ปีการศึกษา 2557  
  (ข้อมูล ณ วันที่ 29 ก.ค. 58)


   5. รายชื่อคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน มทส. (ระดับหน่วยงาน) เฉพาะหน่วยงานสนับสนุน
          ปีการศึกษา 2557
   (ข้อมูล ณ วันที่ 9 ก.ค. 58)

   6. กำหนดการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับศูนย์/สถาบัน/หน่วยงานอื่น ๆ ระดับหลักสูตร ระดับสำนักวิชา
          ระดับสถาบัน ปีการศึกษา 2557 มีดังนี้


         

                                       คลิกดูช่วงเวลากิจกรรมการประเมินฯ ในรูป pdf   

                                   โดยมีขั้นตอนการดำเนินงานของหน่วยงานในส่วนที่เกี่ยวข้อง มีดังนี้ 

                              

                                         คลิกดูภาพใหญ่ 
 /  file pdf (สำหรับ print) 

 

ปรับปรุงข้อมูล ณ วันที่ 14 ก.ค. 2558