แบบฟอร์มรายงานความคืบหน้าผลการดำเนินงานตามมาตรการของฝ่ายต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง

จากผลการประกันคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2550 รอบสอง

 

หน่วยงาน


แบบฟอร์มรายงานความคืบหน้าตาม

 

1. ผลระดับสถาบัน

(ข้อสังเกต/

ข้อเสนอแนะ)

2. ผลการประเมิน

คุณภาพภายใน

(จุดเด่น-จุดอ่อน)

3. ผลของคณะกรรมการ

ประเมินคุณภาพภายใน

ระดับหน่วยงานและระดับสถาบัน

(ข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะ)

1.    ฝ่ายวางแผน,
ฝ่ายกิจการนักศึกษา,
ฝ่ายบริหาร

-

-

2.    ฝ่ายวิชาการ

-

-

3.    สำนักวิชา

4.    สถาบันวิจัยและพัฒนา

5.    ศูนย์บริการการศึกษา

6.    ส่วนแผนงาน

7.    ส่วนการเจ้าหน้าที่

8.    ส่วนประชาสัมพันธ์

9.    หน่วยงานอื่น ๆ

-