แบบฟอร์มรายงานความคืบหน้าผลการดำเนินงานตามมาตรการของฝ่ายต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง

จากผลการประกันคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2551 รอบสอง

·         แบบฟอร์มของฝ่ายต่าง ๆ

·         แบบฟอร์มของหน่วยงานต่าง ๆ

 

หน่วยงาน

file  สำหรับdownload

แบบฟอร์มรายงานความคืบหน้าผลการดำเนินงานตาม

ตัวบ่งชี้ที่ควรปรับปรุง
ให้ได้มาตรฐาน

(ได้ 1 คะแนน)
จากผล
QA

ตัวบ่งชี้ที่ควรปรับปรุง
ให้ได้มาตรฐาน

(ได้ 2 คะแนน)
จากผล
QA

ข้อสังเกต

จากสภา

มหาวิทยาลัย

มาตรการจากผล QA ภายใน

ข้อสังเกตจากการประเมิน
ระดับสถาบันและหน่วยงาน

1.   รองอธิการบดีฝ่ายวางแผน

2.   รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา

No.1

 

P

 

 

 

3.   รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ

No.2

P

P

 

 

 

4.   รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร

No.3

 

P

P

 

 

5.   สำนักวิชาวิทยาศาสตร์

6.   สถาบันวิจัยและพัฒนา

7.   ส่วนแผนงาน

8.   ส่วนสารบรรณและนิติการ

9.   ส่วนประชาสัมพันธ์

No.4

 

P

 

P

P

10. สำนักวิชาเทคโนโลยีสังคม

11. สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร

12. สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์

13. สำนักวิชาแพทยศาสตร์

14. ศูนย์บริการการศึกษา

15. ส่วนการเจ้าหน้าที่

No.5

P

P

 

P

P

16. สถานพัฒนาคณาจารย์

17. ส่วนกิจการนักศึกษา

No.6

P

 

 

P

P

18. หน่วยงานที่เหลือ

No.7

 

 

 

P

P