แบบฟอร์มรายงานความคืบหน้าผลการดำเนินงานตามมาตรการของฝ่าย และหน่วยงานต่าง ๆ
จากผลการประเมินคุณภาพภายในของหน่วยงานและผลการประกันคุณภาพการศึกษา
ปีการศึกษา 2552  รอบสอง

(ท่านสามารถ download file แบบฟอร์มได้ที่เครื่องหมาย ในช่องของหน่วยงานท่าน)

หน่วยงาน

1 คะแนน

2 คะแนน

ข้อสังเกต
สภา มทส.

ผล QA ภายใน
ที่เสนอ QA Forum

จากข้อสังเกตจาก
การประเมิน ระดับสถาบัน

9-11 ส.ค. 53

1.      รองอธิการบดีฝ่ายวางแผน

 

P

P

 

P

2.      รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ

P

P

P

 

P

3.      รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา

 

P

P

 

P

4.      รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร

 

P

P

 

P

5.      สำนักวิชาวิทยาศาสตร์

P

P

P

P

P

6.      สำนักวิชาเทคโนโลยีสังคม

P

P

P

P

P

7.      สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร

P

P

P

P

P

8.      สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์

P

P

P

P

P

9.      สำนักวิชาแพทยศาสตร์

P

P

P

P

P

10.    สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์

P

P

P

P

P

11.    สถาบันวิจัยและพัฒนา

P

 

P

P

P

12.    ศูนย์บริการการศึกษา

 

P

P

P

 

13.    สถานพัฒนาคณาจารย์

 

P

 

P

 

14.    ส่วนแผนงาน

 

P

 

P

 

15.    ส่วนการเจ้าหน้าที่

P

   

P

P

16.    ส่วนกิจการนักศึกษา

 

P

 

P

 

17.    ส่วนสารบรรณและนิติการ

     

P

 

18.    ส่วนประชาสัมพันธ์

 

P

P

P

 

19.    ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา

     

P

 

20.    ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

     

P

 

21.    ศูนย์คอมพิวเตอร์

     

P

 

22.    ศูนย์กิจการนานาชาติ

     

P

 

23.    เทคโนธานี

     

P

 

24.    ศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา

     

P

 

25.    ศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ

     

P

 

26.    ส่วนส่งเสริมวิชาการ

     

P

 

27.    สถานส่งเสริมและพัฒนา
ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ 
(SUT-MIS)

     

P

P

28.    ส่วนการเงินและบัญชี

     

P

 

29.    ส่วนอาคารสถานที่

     

P

 

30.    ส่วนพัสดุ

     

P

 

31.    สถานกีฬาและสุขภาพ

     

P

 

32.    หน่วยตรวจสอบภายใน

     

P

 

33.    สำนักงานสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

     

P

 

34.    หน่วยประสานงาน มทส. - กทม.

     

P