แบบฟอร์มรายงานความคืบหน้าผลการดำเนินงานตามมาตรการของฝ่าย และหน่วยงานต่าง ๆ
จากผลการประเมินคุณภาพภายในของหน่วยงานและผลการประกันคุณภาพการศึกษา
ปีการศึกษา 2553  รอบแรก


หน่วยงาน

download file
หน่วยงาน
(คลิกที่นี่คะ)

2 คะแนน

ผล QA ภายใน
ที่เสนอ
QA Forum

27 ธ.ค. 54

ข้อสังเกต 
สภา มทส.

24 ก.ย. 54

จากข้อสังเกตจาก
การประเมินระดับสถาบัน
22-24 ส.ค. 54

1.     รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร

     

P

2.     รองอธิการบดีฝ่ายวางแผน

     

P

3.     รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ

P

 

P

P

4.     รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา

P

 

P

P

5.     รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนา

     

P

6.     รองอธิการบดีฝ่ายกิจการทั่วไป

     

P

7.     สำนักวิชาวิทยาศาสตร์

P

P

P

P

8.     สำนักวิชาเทคโนโลยีสังคม

P

P

P

P

9.     สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร

P

P

P

P

10. สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์

P

P

P

P

11. สำนักวิชาแพทยศาสตร์

P

P

P

P

12. สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์

P

P

P

P

13. สถาบันวิจัยและพัฒนา

P

P

 

P

14. ศูนย์บริการการศึกษา

P

P

P

 

15. สถานพัฒนาคณาจารย์

P

P

P

 

16. ส่วนการเจ้าหน้าที่

P

P

P

P

17. ส่วนแผนงาน

 

P

   

18. ส่วนกิจการนักศึกษา

 

P

   

19. ส่วนสารบรรณและนิติการ

 

P

   

20. ส่วนประชาสัมพันธ์

P

P

   

21. ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา

 

P

   

22. ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

 

P

   

23. ศูนย์คอมพิวเตอร์

 

P

   

24. ศูนย์กิจการนานาชาติ

 

P

   

25. เทคโนธานี

 

P

 

P

26. ศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา

 

P

   

27. ศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ

 

P

   

28. ส่วนส่งเสริมวิชาการ

 

P

   

29. สถานส่งเสริมและพัฒนาระบบสารสนเทศ
     เพื่อการจัดการ
(SUT-MIS)

 

P

   

30. ส่วนการเงินและบัญชี

 

P

   

31. ส่วนอาคารสถานที่

 

P

   

32. ส่วนพัสดุ

 

P

   

33. สถานกีฬาและสุขภาพ

 

P

   

34. หน่วยตรวจสอบภายใน

 

P

   

35. สำนักงานสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

 

P

   

36. หน่วยประสานงาน มทส. - กทม.

 

P

   

37. สำนักงานกิจการทั่วไป

 

P

   

38. ฟาร์มมหาวิทยาลัย

 

P

   

39. สุรสัมมนาคาร

 

P