แบบฟอร์มรายงานความคืบหน้าผลการดำเนินงานตามมาตรการของฝ่าย และหน่วยงานต่าง ๆ

จากผลการประเมินคุณภาพภายในของหน่วยงานและผลการประกันคุณภาพการศึกษา

ปีการศึกษา 2555 รอบแรก

 

- เอกสารแนบ 1 หน่วยงานที่รับผิดชอบตามผลการประเมินของหน่วยงานและผล QA ปีการศึกษา 2555 <<click>>

 

 

หน่วยงาน

download file

หน่วยงาน

(คลิกที่นี่)

1.    รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร

 

2.    รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและนวัตกรรม

 

3.    รองอธิการบดีฝ่ายวางแผน

  

4.    รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาการสอนและสนับสนุนการเรียนรู้

  

5.    รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา

  

6.    รองอธิการบดีฝ่ายพันธกิจสัมพันธ์กับองค์กรชุมชน

   

7.    รองอธิการบดีฝ่ายกิจการสภามหาวิทยาลัย

   

8.    สำนักวิชาวิทยาศาสตร์

    

9.    สำนักวิชาเทคโนโลยีสังคม

    

10.    สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร

     

11. สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์

     

12. สำนักวิชาแพทยศาสตร์

     

13. สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์

     

14. สถาบันวิจัยและพัฒนา

    

15. ศูนย์บริการการศึกษา

    

16. ศูนย์กิจการนานาชาติ

    

17. ศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ

    

18. เทคโนธานี

       

19. ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา

 

 

 

 

 

 

       

20. ศูนย์เครื่องมือและวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

 

21. ศูนย์คอมพิวเตอร์

22. ศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา

23. ศูนย์เครื่องมือและวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

 

24.  สถานส่งเสริมและพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ

       

25. ส่วนส่งเสริมวิชาการ

     

26. ส่วนการเจ้าหน้าที่

       

27. ส่วนอาคารสถานที่

       

28. ส่วนแผนงาน

      

29. ส่วนกิจการนักศึกษา

      

30. ส่วนประชาสัมพันธ์

      

31. สถานกีฬาและสุขภาพ

      

32. หน่วยตรวจสอบภายใน

      

33. สำนักงานสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

      

34. สุรสัมมนาคาร

      

35. ส่วนบริหารสินทรัพย์

      

36. ฟาร์มมหาวิทยาลัย

      

37. ส่วนสารบรรณและนิติการ

 

      

      

38. ส่วนการเงินและบัญชี

39. ส่วนพัสดุ

40. สถานพัฒนาคณาจารย์

41. หน่วยประสานงาน มทส.-กทม.