แบบฟอร์มรายงานความคืบหน้าผลการดำเนินงานตามมาตรการของฝ่าย และหน่วยงานต่าง ๆ

                          จากผลการประเมินคุณภาพภายในของหน่วยงานและผลการประกันคุณภาพการศึกษา

                      ปีการศึกษา 2555 รอบสอง 
                          
                                                                                                                           (ข้อมูล ณ วันที่ 5 กันยายน 2557)

 

download file ทั้งหมด คลิกที่นี่ >>>

 

 

หน่วยงาน

download file

หน่วยงาน

(คลิกที่นี่)

1.    รองอธิการบดีฝ่ายวางแผน

2.   รองอธิการบดีฝ่ายกิจการสภามหาวิทยาลัย

3.    รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาการสอนและสนับสนุนการเรียนรู้

4.    สำนักวิชาวิทยาศาสตร์

5.    สำนักวิชาเทคโนโลยีสังคม

6.    สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร

7. สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์

8. สำนักวิชาแพทยศาสตร์

9. สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์

10. สถาบันวิจัยและพัฒนา

11. ศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ

12. เทคโนธานี

13. ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา

14. ศูนย์คอมพิวเตอร์

15. ศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา

16.  สถานส่งเสริมและพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ (SUT-MIS)

17. ส่วนอาคารสถานที่

18. สถานกีฬาและสุขภาพ

19. หน่วยตรวจสอบภายใน

20. สำนักงานสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

21. ส่วนแผนงาน

22. ส่วนการเงินและบัญชี
23. ส่วนสารบรรณและนิติการ

24. ส่วนพัสดุ

25. สถานพัฒนาคณาจารย์

26. หน่วยประสานงาน มทส.-กทม.