แบบฟอร์มรายงานความคืบหน้าผลการดำเนินงานตามมาตรการของฝ่าย และหน่วยงานต่าง ๆ

จากผลการประเมินคุณภาพภายในของหน่วยงานและผลการประกันคุณภาพการศึกษา

ปีการศึกษา 2556 รอบแรก

 

- เอกสารแนบ 1 หน่วยงานที่รับผิดชอบตามผลการประเมินของหน่วยงานและผล QA ปีการศึกษา 2556 <<click here>>


- เอกสารแนบ 2 download แบบฟอร์มทั้งหมด <<click here>>


 

 

หน่วยงาน

download file

หน่วยงาน

(คลิกที่นี่)

1-1    รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและนวัตกรรม

 

1-2    รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาการสอนและสนับสนุนการเรียนรู้

 

1-3   รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา

  

1-4    รองอธิการบดีฝ่ายพันธกิจสัมพันธ์กับองค์กรชุมชน

  

1-5    รองอธิการบดีฝ่ายวางแผน

  

1-6    รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร

  

2-1    สำนักวิชาวิทยาศาสตร์

    

2-2    สำนักวิชาเทคโนโลยีสังคม

    

2-3    สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร

     

2-4  สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์

     

2-5  สำนักวิชาแพทยศาสตร์

     

2-6  สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์

     

3-1 ศูนย์บริการการศึกษา

    

3-2 ศูนย์กิจการนานาชาติ

    

3-3 เทคโนธานี

    

3-4 ศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ

       

3-5 ศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา

       

4-1  ส่วนกิจการนักศึกษา

       

4-2 สถานพัฒนาคณาจารย์

     

4-3 ส่วนแผนงาน

       

4-4 ส่วนการเงินและบัญชี

      

4-5 หน่วยตรวจสอบภายใน

      

4-6 ส่วนบริหารสินทรัพย์

      

4-7 สมาคมเทคโนโลยีสุรนารี

      

4-8 ส่วนการเจ้าหน้าที่

      

4-9 ส่วนสารบรรณและนิติการ

      

4-10 ส่วนอาคารสถานที่

      

4-11 ส่วนประชาสัมพันธ์

      

4-12 หน่วยงานอื่น ๆ