แบบฟอร์มรายงานความคืบหน้าผลการดำเนินงานตามมาตรการของฝ่าย และหน่วยงานต่าง ๆ

จากผลการประเมินคุณภาพภายในของหน่วยงานและผลการประกันคุณภาพการศึกษา
  ปีการศึกษา 2559
และจากเสวนาสรุปผลการประกันคุณภาพการศึกษา (QA Forum) ปีการศึกษา 2559 (รอบแรก : มีนาคม 2561)

- เอกสารแนบ 1 หน่วยงานที่รับผิดชอบตามผลการประเมินของหน่วยงานและผล QA ปีการศึกษา 2559 <<click here>>

- เอกสารแนบ 2 download แบบฟอร์มหน่วยงาน <<click here>>
  

หน่วยงาน

download file

(คลิกที่นี่)

1-1    รองอธิการบดีฝ่ายยุทธศาสตร์ แผน และงบประมาณ

2-1    สำนักวิชาวิทยาศาสตร์

2-2    สำนักวิชาเทคโนโลยีสังคม

2-3    สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร

2-4  สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์

2-5  สำนักวิชาแพทยศาสตร์

2-6  สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์

2-7  สำนักวิชาทันตแพทยศาสตร์

2-8  สำนักวิชาสาธารณสุขศาสตร์

3-1 สถาบันวิจัยและพัฒนา

3-2 ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา

3-3 ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

3-4 ศูนย์บริการการศึกษา

3-5 ศูนย์คอมพิวเตอร์

3-6 ศูนย์กิจการนานาชาติ

3-7 ศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา

3-8 ศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ

3-9 เทคโนธานี

4-1  สถานพัฒนาคณาจารย์

4-2 สถานส่งเสริมและพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ (MIS)

4-3 ส่วนส่งเสริมวิชาการ

4-4 ส่วนสารบรรณและนิติการ

4-5 ส่วนการเจ้าหน้าที่

4-6 ส่วนการเงินและบัญชี

4-7 ส่วนอาคารสถานที่

4-8 ส่วนพัสดุ

4-9 ส่วนแผนงาน

4-10 ส่วนกิจการนักศึกษา

4-11 ส่วนประชาสัมพันธ์

4-12 สถานกีฬาและสุขภาพ

4-13 หน่วยตรวจสอบภายใน

4-14 สภามหาวิทยาลัย

4-15 หน่วยประสานงาน มทส.-กทม.

4-16 ฟาร์มมหาวิทยาลัย

4-17 สุรสัมมนาคาร

4-18 ส่วนบริหารสินทรัพย์