สรุปประเด็นที่ทบทวนและการปรับแก้ไขของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

จากการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม ตามเกณฑ์ สมศ.  เมื่อวันที่ 3 พฤศจิกายน 2554
(download เอกสารที่ปรับแก้ไขทั้งหมด => คลิกที่นี่คะ)

ตัวบ่งชี้ที่

ชื่อตัวบ่งชี้/
สำนักวิชาที่ปรับแก้ไข

รายละเอียดที่ขอปรับแก้ไข

ข้อมูลเดิม

ข้อมูลที่ปรับใหม่

download ข้อมูลประกอบตัวบ่งชี้
ที่ปรับแก้ไขแล้ว

ผลการดำเนินงาน

คะแนน

ผลการดำเนินงาน

คะแนน

1

บัณฑิตปริญญาตรีที่ได้งานทำหรือประกอบอาชีพอิสระใน 1 ปี

 

 

 

 

 

 

·      สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร

เพิ่มร้อยละของบัณฑิตที่ได้งานทำ

ร้อยละ 85.05
(67/87
x 100)

4.25

ร้อยละ 97.65
(83/85 x 100)

4.33

·  ข้อมูลประกอบของสำนักวิชา
เทคโนโลยีการเกษตร

 

สรุปผลการดำเนินงานของมหาวิทยาลัย
ในตัวบ่งชี้ที่ 1

ร้อยละ 85.05

(927/1,090 x 100)

4.25

ร้อยละ 86.67

(943/1,088 x 100)

4.33

-     ตารางที่ 1.1  ร้อยละของบัณฑิตปริญญาตรีที่ได้งานทำหรือประกอบอาชีพ อิสระใน 1 ปี (บัณฑิต ปีการศึกษา 2552)

ตารางที่ 1.2 บัณฑิตระดับปริญญาตรีรุ่นปีการศึกษา 2552 ที่มีงานทำ จำแนกตามประเภทงานและการได้งานตรงหลักสูตร

3

ผลงานของผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทที่ได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่

 

 

 

 

 

 

·      สำนักวิชาเทคโนโลยีสังคม

ทบทวนผลงานของนักศึกษา ระบุวันเดือนปีที่พิมพ์  

ร้อยละ 70.83

(17/24 x 100)

5

ร้อยละ 51.04

(12.25/24 x 100)

5

·  ข้อมูลประกอบของสำนักวิชา
เทคโนโลยีสังคม

 

·      สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์

การคำนวณผลรวมถ่วงน้ำหนักของผลงานตีพิมพ์หรือเผยแพร่ของผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก

ร้อยละ 50.00

(37.50/74 x 100)

5

ร้อยละ 51.35

(38/74 x 100)

5

·  ข้อมูลประกอบของสำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์

 

สรุปผลการดำเนินงานของมหาวิทยาลัย
ในตัวบ่งชี้ที่ 3

ร้อยละ 60.52

(87.75/145 x 100)

 

ร้อยละ 57.59

(83.50/145 x 100)

5

ตารางที่ 3.1  จำนวนบทความวิจัยจากวิทยานิพนธ์ของผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทที่ได้รับการตีพิมพ์ในระดับชาติหรือนานาชาติ ปีการศึกษา 2553

4

ผลงานของผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกที่ได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่

 

 

 

 

 

 

·      สำนักวิชาเทคโนโลยีสังคม

ทบทวนผลงานของนักศึกษา ระบุวันเดือนปีที่พิมพ์

ร้อยละ 79.17

(9.50/12 x 100)

5

ร้อยละ 64.58

(7.75/12 x 100)

5

·  ข้อมูลประกอบของสำนักวิชาเทคโนโลยีสังคม

 

·      สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์

การคำนวณผลรวมถ่วงน้ำหนักของผลงานที่ตีพิมพ์หรือเผยแพร่ของผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก

ร้อยละ 50.00
(2.50/5
x 100)

5

ร้อยละ 65.00
(3.25/5
x 100)

5

·  ข้อมูลประกอบของสำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร

 

สรุปผลการดำเนินงานของมหาวิทยาลัย
ในตัวบ่งชี้ที่ 4

ร้อยละ 77.86

(44.38/57 x 100)

5

ร้อยละ 76.11

(43.83/57 x 100)

5

ตารางที่ 4.1  ผลงานของผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกที่ได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่

5

งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่ได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่

 

 

 

 

 

 

·      สำนักวิชาวิทยาศาสตร์

ตัดจำนวนบทความวิจัยและผลงานสร้างสรรค์ที่เผยแพร่ในระดับชาติหรือนานาชาติของสาขาวิชาเคมี 1 บทความ สาขาวิชาคณิตศาสตร์ 6 บทความ

ร้อยละ 181.17

(128.63/71 x 100)

5

ร้อยละ 172.01

(122.13/71x100)

5

·  ข้อมูลประกอบของสำนักวิชาวิทยาศาสตร์

 

·      สำนักวิชาเทคโนโลยีสังคม

ทบทวนผลงานวิจัยของอาจารย์ที่ได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่

ร้อยละ 10.33

(4.75/46 x 100)

5

ร้อยละ 10.33

(4.75/46 x 100)

5

·  ข้อมูลประกอบของสำนักวิชาเทคโนโลยีสังคม

 

·      สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์

ผลรวมถ่วงน้ำหนักของงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่ตีพิมพ์หรือเผยแพร่

ร้อยละ 54.81

(74/135 x 100)

5

ร้อยละ 49.27

(66.51/135 x 100)

5

·  ข้อมูลประกอบของสำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์

 

สรุปผลการดำเนินงานของมหาวิทยาลัย
ในตัวบ่งชี้ที่ 5

ร้อยละ 75.23

(245.25/326 x 100)

4.79

ร้อยละ 71.25

(232.27/326 x 100)

4.79

ตารางที่ 5.1 จำนวนบทความวิจัยและผลงานสร้างสรรค์ที่เผยแพร่ในระดับชาติหรือนานาชาติ ปีปฏิทิน 2553  

6

งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่นำไปใช้ประโยชน์

 

 

 

 

 

 

·      สำนักวิชาวิทยาศาสตร์

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาชื่อโครงการ/งานวิจัย ปรับชื่อ และเพิ่มชื่อผลงาน

ร้อยละ 18.31

(13/71 x 100)

4.58

ร้อยละ 16.90

(12/71 x 100)

4.23

·  ข้อมูลประกอบของสำนักวิชาวิทยาศาสตร์

 

·      สำนักวิชาเทคโนโลยีสังคม

ทบทวนผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่นำไปใช้ประโยชน์ของอาจารย์

ร้อยละ 39.13

(18/46 x 100)

5

ร้อยละ 23.91
(11/46 x 100)

5

·  ข้อมูลประกอบของสำนักวิชาเทคโนโลยีสังคม

 

·      สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร

ปรับแก้ไขจำนวนประเภทของการใช้ประโยชน์จากงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ของสาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตสัตว์

ร้อยละ 39.02

(16/41 x 100)

5

ร้อยละ 39.02

(16/41 x 100)

5

·  ข้อมูลประกอบของสำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร

 

·      สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์

ผลรวมของจำนวนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่นำไปใช้ประโยชน์

ร้อยละ 50.37

(68/135 x 100)

5

ร้องละ 37.78

(51/135 x 100)

5

·  ข้อมูลประกอบของสำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์

 

สรุปผลการดำเนินงานของมหาวิทยาลัย
ในตัวบ่งชี้ที่ 6

ร้อยละ 41.10

(134/326 x 100)

5

ร้อยละ 33.44

(109/326 x 100)

5

-     ตารางที่ 6.1 จำนวนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่นำไปใช้ให้เกิดประโยชน์ ปีการศึกษา 2553 (พ.ค. 2553 – เม.ย.2554)

-     ตารางที่ 6.2 จำนวนประเภทของการใช้ประโยชน์จากงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ ปีการศึกษา 2553

7

ผลงานวิชาการที่ได้รับการรับรองคุณภาพ

 

 

 

 

 

 

·      สำนักวิชาวิทยาศาสตร์

ปรับเพิ่ม/ลดผลงานวิชาการ ของสาขาวิชาเคมี และคณิตศาสตร์

ร้อยละ 41.55

(29.50/71 x 100)

5

ร้อยละ 10.56

(7.50/71 x 100)

5

·  ข้อมูลประกอบของสำนักวิชาวิทยาศาสตร์

 

·      สำนักวิชาเทคโนโลยีสังคม

ทบทวนผลงานวิชาการที่ได้รับการรับรองคุณภาพของอาจารย์

ร้อยละ 10.33

(4.75/46 x 100)

5

ร้อยละ 11.41

(5.25/46 x 100)

5

·  ข้อมูลประกอบของสำนักวิชา
เทคโนโลยีสังคม

 

·      สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร

ทบทวนผลงานวิชาการที่ได้รับรองคุณภาพ

ร้อยละ 115.85

(47.50/41 x 100)

5

ร้อยละ 17.07

(7/41 x 100)

5

·  ข้อมูลประกอบของสำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร

 

·      สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์

ผลรวมถ่วงน้ำหนักของผลงานวิชาการที่ได้รับรองคุณภาพ

ร้อยละ 28.15

(38/135 x 100)

5

ร้อยละ 12.41

(16.75/135 x 100)

5

·  ข้อมูลประกอบของสำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์

 

สรุปผลการดำเนินงานของมหาวิทยาลัย
ในตัวบ่งชี้ที่ 7

 

ร้อยละ 37.88

(123.50/326 x 100)

5

ร้อยละ 12.35

(40.25/326 x 100)

5

ตารางที่ 7.1  จำนวนผลงานวิชาการที่มีคุณภาพ ปีการศึกษา 2553 (พ.ค. 53 - เม.ย. 54)

8

ผลการนำความรู้และประสบการณ์จากการให้บริการวิชาการมาใช้ในการพัฒนาการเรียนการสอนและการวิจัย

 

 

 

 

 

 

·      สำนักวิชาวิทยาศาสตร์

สาขาวิชาชีววิทยาเพิ่มโครงการ/กิจกรรมบริการวิชาการ จาก 1 โครงการเป็น 2 โครงการ รวมทั้งสิ้น เป็น 23 โครงการจากเดิม 22 โครงการ

ร้อยละ 100

(22/22 x 100)

5

ร้อยละ 100

(23/23 x 100)

5

·  ข้อมูลประกอบของสำนักวิชาวิทยาศาสตร์

 

·      สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์

-    จำนวนโครงการ/กิจกรรมบริการวิชาการ ที่นำมาใช้ในการพัฒนาการเรียนการสอนและการวิจัย

-    จำนวนโครงการ/กิจกรรมบริการวิชาการทั้งหมด

ร้อยละ 100

(121/121 x 100)

5

ร้อยละ 42.50

(51/120 x 100)

5

·  ข้อมูลประกอบของสำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์

 

สรุปผลการดำเนินงานของมหาวิทยาลัย
ในตัวบ่งชี้ที่ 8

ร้อยละ 80.83

(350/433 x 100)

5

ร้อยละ 64.90

(281/433 x 100)

5

ตารางที่ 8.1  จำนวนโครงการ/กิจกรรมบริการทางวิชาการที่นำมาใช้ในการพัฒนาการเรียนการสอนและการวิจัย

 

9

ผลการเรียนรู้และเสริมสร้างความเข็มแข็งของชุมชนหรือองค์กรภายนอก

 

 

 

 

 

 

·      สำนักวิชาวิทยาศาสตร์

แก้ไขคำอธิบายรายละเอียดผลการดำเนินงานตามเกณฑ์มาตรฐาน ข้อ 3 และข้อ 4

ปฏิบัติได้ 5 ข้อ

5

ปฏิบัติได้ 5 ข้อ

5

·  ตัวบ่งชี้ที่ 9 ของสำนักวิชาวิทยาศาสตร์

 

·      สำนักวิชาเทคโนโลยีสังคม

ปรับปรุงการเขียนรายละเอียดการดำเนินงาน ผลการเรียนรู้และเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนหรือองค์การภายนอก (โครงการ : กรุงไทยต้นกล้าสีขาว” ประจำปี 2553 โดยโครงการ ต่อลมหายใจเบญจมาศแห่งวังน้ำเขียว)

ปฏิบัติได้ 5 ข้อ

5

ปฏิบัติได้ 5 ข้อ

5

·  ตัวบ่งชี้ที่ 9 ของสำนักวิชาเทคโนโลยีสังคม

10

การส่งเสริมและสนับสนุนด้านศิลปะวัฒนธรรม

 

 

 

 

 

 

·      สำนักวิชาวิทยาศาสตร์

เปลี่ยนรายละเอียดผลการดำเนินงานเป็นโครงการวิจัยการศึกษาการย้อมเส้นไหมด้วยครามซึ่งเป็นโครงการที่ส่งเสริมและสนับสนุนภูมิปัญญาท้องถิ่น

ปฏิบัติได้ 5 ข้อ

5

ปฏิบัติได้ 5 ข้อ

5

·  ตัวบ่งชี้ที่ 10 ของสำนักวิชาวิทยาศาสตร์

 

·      สำนักวิชาเทคโนโลยีสังคม

ปรับปรุงการเขียนรายละเอียดการดำเนินงานการส่งเสริมและสนับสนุนด้านศิลปะและวัฒนธรรม (โครงการประกวดการถ่ายทอดเรื่องราวปัญญาพื้นบ้าน และศิลปและวัฒนธรรมอีสาน ครั้งที่ 5 ประจำปี 2554 “โคราชวัฒนธรรม เรารักษ์ภูมิปัญญา”)

ปฏิบัติได้ 5 ข้อ

5

ปฏิบัติได้ 5 ข้อ

5

·  ตัวบ่งชี้ที่ 10 ของสำนักวิชาเทคโนโลยีสังคม

16.1

ผลการบริหารสถาบันให้เกิดอัตลักษณ์

 

 

 

 

 

 

·      ระดับสถาบัน

ปรับปรุงการเขียนรายละเอียดผลการดำเนินงานตามเกณฑ์การประเมินข้อ 3 โดยใช้ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจของบุคลากรที่มีต่อการบริหารแบบ "รวมบริการ ประสานภารกิจ"

ปฏิบัติได้ 5 ข้อ

5

ปฏิบัติได้ 5 ข้อ

5

·  ตัวบ่งชี้ที่ 16.1 ระดับสถาบัน

·  ตารางที่ 16.1 ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจของบุคลากรในแต่ละหน่วยงานที่มีต่อการบริหารแบบ "รวมบริการ ประสานภารกิจ" ในภาพรวม จำแนกตามมิติความพึงพอใจ
 

 

จากการปรับแก้ไขใน 10 ตัวบ่งชี้ ดังกล่าวข้างต้น (ตัวบ่งชี้ที่ 1, 3-10 และ 16.1)
ทำให้คะแนนการประเมินในภาพรวมของสถาบัน เท่ากับ 4.74 (คงเดิม)


ข้อมูล ณ วันที่ 9 พฤศจิกายน 2554