แบบฟอร์มรายงานความคืบหน้าผลการดำเนินงานตามมาตรการของฝ่าย และหน่วยงานต่าง ๆ

จากผลการประเมินคุณภาพภายในของหน่วยงานและผลการประกันคุณภาพการศึกษา   ปีการศึกษา 2558

และจากเสวนาสรุปผลการประกันคุณภาพการศึกษา (QA Forum) ปีการศึกษา 2558 (รอบแรก)

- เอกสารแนบ 1 หน่วยงานที่รับผิดชอบตามผลการประเมินของหน่วยงานและผล QA ปีการศึกษา 2558 <<click here>>

- เอกสารแนบ 2 download แบบฟอร์มทั้งหมด <<click here>>


  

หน่วยงาน

download file

(คลิกที่นี่)

1-1    อธิการบดี

1-2    รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและนวัตกรรม

1-3    รองอธิการบดีฝ่ายวางแผน

1-4  รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาการสอนและสนับสนุนการเรียนรู้

1-5    รองอธิการบดีฝ่ายพันธกิจสัมพันธ์กับองค์กรชุมชน

1-6    รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา

1-7    รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร

1-8    รองอธิการบดีฝ่ายกิจการสภามหาวิทยาลัย

2-1    สำนักวิชาวิทยาศาสตร์

2-2    สำนักวิชาเทคโนโลยีสังคม

2-3    สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร

2-4  สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์

2-5  สำนักวิชาแพทยศาสตร์

2-6  สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์

2-7  สำนักวิชาทันตแพทยศาสตร์

3-1 ศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ

3-2 ศูนย์กิจการนานาชาติ

3-3 ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

3-4 สถาบันวิจัยและพัฒนา

3-5 เทคโนธานี

3-6 ศูนย์บริการการศึกษา

3-7 ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา

3-8 ศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา

3-9 ศูนย์คอมพิวเตอร์

4-1  สถานพัฒนาคณาจารย์

4-2 ส่วนกิจการนักศึกษา

4-3 ส่วนแผนงาน

4-4 ส่วนการเจ้าหน้าที่

4-5 ส่วนอาคารสถานที่

4-6 ส่วนส่งเสริมวิชาการ

4-7 ส่วนการเงินและบัญชี

4-8 ส่วนประชาสัมพันธ์

4-9 ฟาร์มมหาวิทยาลัย

4-10 สภามหาวิทยาลัย

4-11 MIS

4-12 หน่วยงานที่เหลือ