การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา 2555

รายงานประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน (ระดับสถาบัน) ปีการศึกษา 2555
      (วันที่ 5-7 ส.ค. 2556)

รายงานการประเมินตนเอง (ระดับสถาบัน) ปีการศึกษา  2555
      - SAR Online
      - รายงานฯ (.doc) 
      - รายงานฯ (pdf)


         (ข้อมูล ณ วันที่ 11 ก.ย. 2556)    สรุปผลประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน (ระดับหน่วยงาน) ปีการศึกษา 2555
       (วันที่ 1-9 ก.ค. 2556)

   
      (ข้อมูล ณ วันที่ 11 ก.ย. 2556)   
  ภาพกิจกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน (ระดับสถาบัน) ปีการศึกษา 2555 
        ระหว่างวันที่ 5-7 ส.ค. 2556


  เอกสารสำหรับใช้ในการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน (ระดับสถาบัน) ปีการศึกษา 2555 
        ระหว่างวันที่ 5-7 สิงหาคม 2556


     
          (ข้อมูล ณ วันที่ 25 ก.ค. 2556)   


คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน  ปีการศึกษา 2555
      1. ระดับสถาบัน     => คำสั่งฯ ที่ 624/2556 

                                      => คำสั่งฯ เปลี่ยนแปลง ที่ 794/2556
      2. ระดับหน่วยงาน => คำสั่งฯ ที่ 623/2556 


กำหนดการประเมินฯ ระดับหน่วยงานและระดับสถาบัน ปีการศึกษา 2555
       1. ระดับสถาบัน      => ระหว่างวันที่ 5-7 ส.ค. 2556
       2. ระดับหน่วยงาน  => ระหว่างวันที่ 1-9 ก.ค. 2556

ช่วงการประเมิน

กำหนดการการประเมิน

1-2 ก.ค. 2556

1. - ศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา
    - ศูนย์กิจการนานาชาติ
    - ศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ
    - สถานพัฒนาคณาจารย์

2. สำนักงานอธิการบดีและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
   

4-5 ก.ค. 2556

  - ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
  - เทคโนธานี
  - สถาบันวิจัยและพัฒนา 

8-9 ก.ค. 2556

1. สำนักวิชา 6 สำนักวิชา

2. - ศูนย์บริการการศึกษา
    - ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา
    - ศูนย์คอมพิวเตอร์

5-7 ส.ค. 2556

- ระดับสถาบัน

  ข้อมูล ณ วันที่ 6 มิถุนายน 2556


ข้อมูลการประเมินคุณภาพภายใน ปีการศึกษา 2554