แบบฟอร์มการรายงานผลการดำเนินงานจากผลการประกันคุณภาพการศึกษา

และผลการดำเนินการตามข้อสังเกตสภามหาวิทยาลัย

จากผลการประกันคุณภาพการศึกษา มทส. ปีการศึกษา 2551 (รอบแรก)

 

ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะตาม

ผล QA  ปี 2551

(เอกสารแนบ 1)

แบบฟอร์ม

รายงานความคืบหน้า

(เอกสารแนบ 2)

1.     ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะตามตัวบ่งชี้ที่เป็นจุดอ่อนซึ่งต้องปรับปรุงให้ได้มาตรฐาน(ได้ 1 คะแนน)  

1.     อธิการบดี

2.     ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะตามตัวบ่งชี้ที่ควรปรับปรุงให้ได้มาตรฐาน  (ได้ 2 คะแนน)

2.     ฝ่ายบริหาร

3.     ข้อสังเกตจากมติสภามหาวิทยาลัย

3.     ฝ่ายวิชาการ

 

4.     ฝ่ายวางแผน

 

5.     ฝ่ายกิจการนักศึกษา

 

6.     สำนักวิชา

 

7.     สำนักวิชาแพทยศาสตร์

 

8.     ศูนย์บริการการศึกษา

 

9.     สถาบันวิจัยและพัฒนา

 

10. สถานพัฒนาคณาจารย

 

11. ส่วนการเจ้าหน้าที่

 

12. ส่วนแผนงาน

 

13. ส่วนสารบรรณและนิติการ

 

14. ส่วนประชาสัมพันธ์

 

15. ส่วนกิจการนักศึกษา

 

16. หน่วยงานอื่น ๆ (นอกเหนือจาก     หน่วยงานข้างต้น)