รายการเอกสารสำหรับใช้ในการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน (ระดับสถาบัน)
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (มทส.) ปีการศึกษา 2559
ระหว่างวันที่ 27 - 29 พฤศจิกายน 2560

   1. คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษา CUPT QA ฉบับปีการศึกษา 2558-2560 มทส.  

   2. (ร่าง) รายงานการประเมินตนเอง มทส. ปีการศึกษา 2559  (ก.ค. 2559 - มิ.ย. 2560)
          2.1 SAR-Online
          2.2 file pdf 
          2.3 โครงร่างองค์การ (ชุดเดิม)

   3. ภาคผนวก (ร่าง) รายงานการประเมินตนเอง มทส. ปีการศึกษา 2559  

   4. รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน (ระดับสำนักวิชา และระดับหลักสูตร) มทส. ปีการศึกษา 2559

   5. สรุปผลประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน (ระดับหน่วยงาน) ปีการศึกษา 2559 ระหว่างวันที่ 10 สิงหาคม - 9 ตุลาคม 2560

   6.  - รายงานประจำปี 2559 มทส.
          - รายงานประจำปี 2558 มทส.
          - รายงานประจำปี 2557 มทส.

   7. แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา มทส. ระยะ 10 ปี พ.ศ. 2555 - 2564

   8. - แผนพัฒนา มทส. ระยะที่ 12 (พ.ศ. 2560 - 2564)
         - แผนพัฒนา มทส. ระยะที่ 11 (พ.ศ. 2555 - 2559)

   9. แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มทส. (พ.ศ. 2555 - 2559)

   10. แผนปฏิบัติการดิจิทัล ระยะ 5 ปี มทส. ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560-2564

   11. งานประจำตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ มทส.
           - ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
           - ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
           - ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558

   12. โครงการตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ มทส.
           - ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
           - ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
           - ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558


   13. รายงานการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน มทส.
           -  ปีงบประมาณ 2559 (1 ต.ค. 58 - 30 ก.ย. 59)
           -  ปีงบประมาณ 2558 (1 ต.ค. 57 - 30 ก.ย. 58)
           -  ปีงบประมาณ 2557 (1 ต.ค. 56 - 30 ก.ย. 57)

     ข้อมูลสำหรับคณะกรรมการประเมินฯ

คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา 2559 (คำสั่งฯ ที่ 1247/2560 ลงวันที่ 24 ตุลาคม 2560)

กำหนดการประเมินฯ ระดับสถาบัน

เอกสารสำหรับใช้ในการประเมินฯ ระดับสถาบัน ปีการศึกษา 2559

ขั้นตอนการเข้าดู SAR Online ปีการศึกษา 2559

     

  ข้อมูล ณ วันที่ 17 พฤศจิกายน 2560