รายการเอกสารสำหรับใช้ในการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน (ระดับสถาบัน)
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ปีการศึกษา 2558
ระหว่างวันที่ 19 - 21 ตุลาคม 2559
1. คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษา CUPT QA ฉบับปีการศึกษา 2558-2560 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี  
2. (ร่าง) รายงานการประเมินตนเอง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ปีการศึกษา 2558  (ก.ค. 2558 - มิ.ย. 2559)
          2.1 SAR-Online
          2.2 file pdf 
3. ภาคผนวก (ร่าง) รายงานการประเมินตนเอง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ปีการศึกษา 2558  
         เอกสารเพิ่มเติม ข้อมูลประกอบตัวบ่งชี้ C.7 การกำกับมาตรฐานหลักสูตร (ตารางที่ C.7-2-1 ถึง C.7-2-3)       
4. สรุปผลประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน (ระดับหน่วยงาน) ปีการศึกษา 2558
          ระหว่างวันที่ 22 สิงหาคม - 20 กันยายน 2559
5. รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร มทส. ปีการศึกษา 2558
6. รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับสำนักวิชา มทส. ปีการศึกษา 2558
          - สำนักวิชาวิทยาศาสตร์                          
          - สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร      
          - สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์       
          - สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์
          - สำนักวิชาทันตแพทยศาสตร์
          หมายเหตุ : สำนักวิชาเทคโนโลยีสังคม และสำนักวิชาแพทยศาสตร์  ประเมินคุณภาพการศึกษาภายในตามเกณฑ์ EdPEx

7. รายงานประจำปี 2558 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
8. แผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ระยะ 10 ปี พ.ศ. 2555 - 2564
9. แผนพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ระยะที่ 11 (พ.ศ. 2555 - 2559)
10. แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (พ.ศ. 2555 - 2559)
11. งานประจำตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2558 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
12. โครงการตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2558 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
13. รายงานการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
           ประจำปีงบประมาณ 2558 (1 ตุลาคม 2558 - 30 กันยายน 2558)

     ข้อมูลสำหรับคณะกรรมการประเมินฯ

คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา 2558
       (คำสั่งฯ ที่ 1095/2559 ลงวันที่ 22 กันยายน 2559)

กำหนดการประเมินฯ ระดับสถาบัน

เอกสารสำหรับใช้ในการประเมินฯ ระดับสถาบัน ปีการศึกษา 2558

ขั้นตอนการเข้าดู SAR Online

ขั้นตอนการให้ข้อเสนอแนะของกรรมการประเมินฯ ในระบบฐานข้อมูล SAR Online
     

  ข้อมูล ณ วันที่ 4 ตุลาคม 2559