แบบฟอร์มรายงานความคืบหน้าผลการดำเนินงานตามมาตรการของฝ่าย และหน่วยงานต่าง ๆ

จากผลการประเมินคุณภาพภายในของหน่วยงานและผลการประกันคุณภาพการศึกษา

ปีการศึกษา 2556 รอบสอง

 

- เอกสารแนบ 1 หน่วยงานที่รับผิดชอบตามผลการประเมินของหน่วยงานและผล QA ปีการศึกษา 2556 รอบ 2 <<click here>>


- เอกสารแนบ 2 download แบบฟอร์มทั้งหมด <<click here>>


 

 

หน่วยงาน

download file

ผลการดำเนินงานของหน่วยงาน
รอบ 1 ที่ดำเนินการยัง
ไม่แล้วเสร็จ
(คลิกที่นี่)
ดังนั้น ให้หน่วยงานเติมคำว่า "รอบ 2" ต่อท้ายหัวข้อเรื่องใน file รอบแรกด้วย

1-1    สำนักวิชาวิทยาศาสตร์

    

1-2    สำนักวิชาเทคโนโลยีสังคม

    

1-3    สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร

     

1-4  สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์

     

1-5  สำนักวิชาแพทยศาสตร์

     

1-6  สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์

     

2-1 ศูนย์บริการการศึกษา

    

2-2 ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา

    

2-3 ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

    

2-4 ศูนย์คอมพิวเตอร์

    

2-5 เทคโนธานี

    

2-6 ศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา

       

2-7  ศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ

       

3-1  สถานพัฒนาคณาจารย์

       

3-2 ส่วนกิจการนักศึกษา

     

3-3 ส่วนอาคารสถานที่

       

3-4 ส่วนพัสดุ

      

3-5 สถานกีฬาและสุขภาพ

      

3-6 หน่วยตรวจสอบภายใน

      

3-7 สำนักงานสภามหาวิทยาลัย

      

3-8 หน่วยประสานงาน มทส.-กทม.

                 

3-9 ฟาร์มมหาวิทยาลัย

      

3-10 สุรสัมมนาคาร

      

3-11 ส่วนบริหารสินทรัพย์

      


ข้อมูล ณ วันที่ 27 ต.ค. 2558