คณะกรรมการ/คณะทำงาน


คณะทำงานประกันคุณภาพการศึกษา มีหน้าที่ดังต่อไปนี้

      1. ดำเนินงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษา ให้ข้อเสนอแนะความคิดเห็นในเรื่องต่าง ๆ เกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษา ได้แก่ การปรับปรุงตัวบ่งชี้ให้เหมาะสมและเป็นปัจจุบัน การประเมินคุณภาพการศึกษา การจัดทำรายงาน การประเมินตนเองวิเคราะห์ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในและภายนอก

      2. ติดตามการดำเนินงานในการแก้ไขปัญหาตามข้อสังเกตและข้อเสนอแนะจากผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในและภายนอก
และรายงานผลการติดตามเป็นระยะ ๆ ให้แก่อธิการบดี

      3. ดำเนินการเรื่องอื่น ๆ ตามที่ฝ่ายวิชาการและพัฒนาความเป็นสากลหรือมหาวิทยาลัยมอบหมาย


ประกอบไปด้วย

      1. รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและพัฒนาความเป็นสากล

      2. ผู้ช่วยอธิการบดีด้านพัฒนาหลักสูตรและประกันคุณภาพการศึกษา

      3. ผู้ช่วยอธิการบดีด้านดัชนีความเป็นเลิศ

      4. ผู้ช่วยอธิการบดีด้านพัฒนาการเรียนการสอนและความเป็นสากล

      5. ผู้ช่วยอธิการบดีด้านพัฒนาบุคลากร

      6. รองคณบดีสำนักวิชาวิทยาศาสตร์

      7. รองคณบดีสำนักวิชาเทคโนโลยีสังคม

      8. รองคณบดีสำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร

      9. รองคณบดีฝ่ายวิชาการ สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์

      10. รองคณบดีฝ่ายวิชาการ สำนักวิชาแพทยศาสตร์

      11. รองคณบดีสำนักวิชาพยาบาลศาสตร์

      12. รองคณบดีสำนักวิชาทันตแพทยศาสตร์

      13. รองคณบดีสำนักวิชาสาธารณสุขศาสตร์

      14. รองผู้อำนวยการศูนย์บริการการศึกษา

      15. รองศาสตราจารย์ ดร.สิทธิชัย แสงอาทิตย์

      16. รองศาสตราจารย์ ดร.อนันต์ ทองระอา

      17. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิธินาถ ศุภกาญจน์

      18. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จันทกานต์ กาญจนเวทางค์

      19. หัวหน้าส่วนกิจการนักศึกษา

      20. หัวหน้าส่วนส่งเสริมวิชาการ

      21. เจ้าหน้าที่ส่วนส่งเสริมวิชาการ จำนวน 2 คน


      โดยรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและพัฒนาความเป็นสากล เป็นที่ปรึกษาและผู้ช่วยอธิการบดีด้านพัฒนาหลักสูตรและประกันคุณภาพ
การศึกษาเป็นประธาน หัวหน้าส่วนส่งเสริมวิชาการ เป็นคณะทำงานและเลขานุการเจ้าหน้าที่ส่วนส่งเสริมวิชาการ จำนวน 2 คน
เป็นผู้ช่วยเลขานุการ


ลำดับ ปี คำสั่ง PDF

1

พ.ศ. 2561

คำสั่ง มทส. ที่ 311/2561 เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงาน QA เพิ่มเติม ลงวันที่ 13 ก.พ. 2561

2

พ.ศ. 2560

คำสั่ง มทส. ที่ 1196/2560 เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงาน QA ลงวันที่ 17 ต.ค. 2560

3

พ.ศ. 2560

คำสั่ง มทส. ที่ 871/2560 เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงาน QA ลงวันที่ 16 ส.ค. 2560

4

พ.ศ. 2559

คำสั่ง มทส. ที่ 123/2559 เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงาน QA ลงวันที่ 4 ก.พ. 2559

5

พ.ศ. 2557

คำสั่ง มทส. ที่ 666/2557 เรื่อง เปลี่ยนแปลงรายชื่อในคณะทำงาน QA 6. สำนักวิชาแพทยศาสตร์
เปลี่ยนจากรองคณบดีฝ่ายบริหาร เป็นรองคณบดีฝ่ายวิชาการลงวันที่ 18 มิ.ย. 2557

6

พ.ศ. 2556

คำสั่ง มทส. ที่ 723/2556 เรื่อง เปลี่ยนแปลงรายชื่อในคณะทำงาน QA 5. สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
เปลี่ยนจากรองคณบดีฝ่ายบริหาร เป็นรองคณบดีฝ่ายวิชาการ วันที่ 17 มิ.ย. 2556

7

พ.ศ. 2554

คำสั่ง มทส. ที่ 352/2554 เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงาน QA ลงวันที่ 12 เม.ย. 2554
แบบสำรวจ

รายการ เหมาะสม ปรับปรุง
1.เนื้อหาสาระ
2.ความทันสมัย
3.การสืบค้น
4.การออกแบบเว็บไซต์
5.อื่น ๆ
จำนวนผู้เข้าชม Website
ผู้เข้าชมเมื่อวานนี้ : 0000
ผู้เข้าชมวันนี้ : 0000
ผู้เข้าชมสัปดาห์นี้ : 0000
ผู้เข้าชมเดือนนี้ : 0000
ผู้เข้าชมทั้งหมด : 0000
เริ่มนับวันที่ เดือน ปี