ติดตามผล QA ภายใน


ปีการศึกษา 2559


เรื่อง ไฟล์

เรื่องที่สามารถปรับปรุงได้ (AFI) จากผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับสถาบัน ปีการศึกษา 2559

แบบฟอร์มการรายงานความคืบหน้าตามมาตรการของหน่วยงาน จากผลการประเมินฯ ภายในหน่วยงาน ปีการศึกษา 2559 จำแนกตามหน่วยงาน

ปีการศึกษา 2558


แบบฟอร์มการรายงานความคืบหน้าผลการดำเนินงานตามมาตรการของฝ่ายและหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง จากผลการประเมินคุณภาพภายในหน่วยงานและผลการประกันคุณภาพ ปีการศึกษา 2558 และจากเสวนาสรุปผลการประกันคุณภาพการศึกษา (QA Forum) ปีการศึกษา 2558 (รอบแรก)

ปีการศึกษา 2557


แบบฟอร์มการรายงานความคืบหน้าผลการดำเนินงานตามมาตรการของฝ่ายและหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง จากผลการประเมินคุณภาพภายในหน่วยงานและผลการประกันคุณภาพ ปีการศึกษา 2557 (รอบแรก)

- ผลประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน (ระดับสถาบัน) ปีการศึกษา2557
- ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ QA ครั้งที่ 1/2557
- ข้อสังเกตของสภาวิชาการ ในการประชุมครั้งที่ 10/2558 และสภามหาวิทยาลัยในการประชุมครั้งที่ 6/2558

ปีการศึกษา 2556


แบบฟอร์มการรายงานความคืบหน้าผลการดำเนินงานตามมาตรการของฝ่ายและหน่วยงาน ต่าง ๆ ทีี่เกี่ยวข้อง จากผลการประเมินคุณภาพภายในหน่วยงานและผลการประกันคุณภาพ ปีการศึกษา 2556 (รอบสอง) (ข้อมูล ณ วันที่ 27 ต.ค. 2558)

แบบฟอร์มการรายงานความคืบหน้าผลการดำเนินงานตามมาตรการของฝ่ายและหน่วยงาน ต่าง ๆ ทีี่เกี่ยวข้อง จากผลการประเมินคุณภาพภายในหน่วยงานและผลการประกันคุณภาพ ปีการศึกษา 2556 (รอบแรก) (ข้อมูล ณ วันที่ 17 ก.พ. 2558)

ปีการศึกษา 2555


แบบฟอร์มการรายงานความคืบหน้าผลการดำเนินงานตามมาตรการของฝ่ายและหน่วยงาน ต่าง ๆ ทีี่เกี่ยวข้อง จากผลการประเมินคุณภาพภายในหน่วยงานและผลการประกันคุณภาพ ปีการศึกษา 2555 (รอบสอง) (ข้อมูล ณ วันที่ 5 ก.ย. 2557)

แบบฟอร์มการรายงานความคืบหน้าผลการดำเนินงานตามมาตรการของฝ่ายและหน่วยงาน ต่าง ๆ ทีี่เกี่ยวข้อง จากผลการประเมินคุณภาพภายในหน่วยงานและผลการประกันคุณภาพ ปีการศึกษา 2555 (รอบแรก) (ข้อมูล ณ วันที่ 31 มี.ค. 2557)

ปีการศึกษา 2554


แบบฟอร์มการรายงานความคืบหน้าผลการดำเนินงานตามมาตรการของฝ่ายและหน่วยงาน ต่าง ๆ ทีี่เกี่ยวข้อง จากผลการประเมินคุณภาพภายในหน่วยงานและผลการประกันคุณภาพ ปีการศึกษา 2554 (รอบสอง) (ข้อมูล ณ วันที่ 16 ส.ค. 2556)

แบบฟอร์มการรายงานความคืบหน้าผลการดำเนินงานตามมาตรการของฝ่ายและหน่วยงาน ต่าง ๆ ทีี่เกี่ยวข้อง จากผลการประเมินคุณภาพภายในหน่วยงานและผลการประกันคุณภาพ ปีการศึกษา 2554 (รอบแรก) (ข้อมูล ณ วันที่ 1 มี.ค. 2556)

ปีการศึกษา 2553


แบบฟอร์มการรายงานความคืบหน้าผลการดำเนินงานตามมาตรการของฝ่ายและหน่วยงาน ต่าง ๆ ทีี่เกี่ยวข้อง จากผลการประเมินคุณภาพภายในหน่วยงานและผลการประกันคุณภาพ ปีการศึกษา 2553 (รอบสอง) (ข้อมูล ณ วันที่ 14 ก.ย. 2555)

แบบฟอร์มการรายงานความคืบหน้าผลการดำเนินงานตามมาตรการของฝ่ายและหน่วยงาน ต่าง ๆ ทีี่เกี่ยวข้อง จากผลการประเมินคุณภาพภายในหน่วยงานและผลการประกันคุณภาพ ปีการศึกษา 2553 (รอบแรก) (ข้อมูล ณ วันที่ 10 ก.พ. 2555)

ปีการศึกษา 2552


แบบฟอร์มการรายงานความคืบหน้าผลการดำเนินงานตามมาตรการของฝ่ายและหน่วยงาน ต่าง ๆ ทีี่เกี่ยวข้อง จากผลการประเมินคุณภาพภายในหน่วยงานและผลการประกันคุณภาพ ปีการศึกษา 2552 (รอบสอง) (ข้อมูล ณ วันที่ 3 ต.ค. 2554)

แบบฟอร์มการรายงานผลการดำเนินงานจาก ผล QA และผลการดำเนินการตามข้อสังเกต สภามหาวิทยาลัย จากผล QA มทส. ปีการศึกษา 2552 (รอบแรก)

ปีการศึกษา 2551


แบบฟอร์มการรายงานผลการดำเนินงานจาก ผล QA และผลการดำเนินการตามข้อสังเกต สภามหาวิทยาลัย จากผล QA มทส. ปีการศึกษา 2551 (รอบสอง)

แบบฟอร์มการรายงานผลการดำเนินงานจาก ผล QA และผลการดำเนินการตามข้อสังเกต สภามหาวิทยาลัย จากผล QA มทส. ปีการศึกษา 2551 (รอบแรก)

ปีการศึกษา 2550


แบบฟอร์มการติดตามผลการดำเนินงานตามมาตรการฯ จากผล QA และผลการประเมินคุณภาพภายใน ปีการศึกษา 2550 (รอบสอง)
แบบสำรวจ

รายการ เหมาะสม ปรับปรุง
1.เนื้อหาสาระ
2.ความทันสมัย
3.การสืบค้น
4.การออกแบบเว็บไซต์
5.อื่น ๆ
จำนวนผู้เข้าชม Website
ผู้เข้าชมเมื่อวานนี้ : 0000
ผู้เข้าชมวันนี้ : 0000
ผู้เข้าชมสัปดาห์นี้ : 0000
ผู้เข้าชมเดือนนี้ : 0000
ผู้เข้าชมทั้งหมด : 0000
เริ่มนับวันที่ เดือน ปี