คณะทำงานประกันคุณภาพการศึกษาประจำหน่วยงาน

คณะทำงานประกันคุณภาพการศึกษาประจำหน่วยงาน มีหน้าที่ดังต่อไปนี้

 1. จัดทำหรือปรับปรุงตัวชี้วัดในการประกันคุณภาพการศึกษาของหน่วยงานให้เหมาะสมและเป็นปัจจุบัน
 2. จัดทำรายงานการประเมินตนเอง (Self Assessment Report - SAR) ของหน่วยงาน
 3. เตรียมความพร้อมของหน่วยงานเพื่อพร้อมรับการประเมินภายใน และภายนอก
 4. หน้าที่อื่น ๆ ที่เกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษา ตามที่มหาวิทยาลัยมอบหมายคณะทำงานประกันคุณภาพการศึกษาประจำหน่วยงานประกอบด้วย

1. สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ (คำสั่งที่ 630/2559 ลงวันที่ 22 มิ.ย. 2559)
 1) รองคณบดีสำนักวิชาวิทยาศาสตร์
 2) Asst. Prof. Dr. Eckart Robert Schulz
 3) รองศาสตราจารย์ ดร.หนูเดือน เมืองแสน
 4) รองศาสตราจารย์ ดร.รัตติกร ยิ้มนิรัญ
 5) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นฦวรรณ เสาวคนธ์
 6) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ระพี อูทเคอ
 7) อาจารย์ ดร.ลลิดา โรจนธรรมณี
 8) อาจารย์ ดร.พันทิพย์ ปิยะทัศนานนท์
 9) นางบุษบา วรรณศุภ
 10) นางสาวภัทราวรรณ์ สุนทราศรี
 11) นางดวงเดือน ทะยอมใหม่
 12) นางชุติมา เสริมพิมาย
 13) นางสิรินดา บุญภูมิ
 14) หัวหน้าสำนักงานคณบดีสำนักวิชาวิทยาศาสตร์
 15) นางสิริลักษณ์ ตะนัง
ให้ รองคณบดีสำนักวิชาวิทยาศาสตร์ เป็น ประธาน หัวหน้าสำนักงานคณบดีสำนักวิชาวิทยาศาสตร์ เป็น เลขานุการ และนางสิริลักษณ์ ตะนัง เป็น ผู้ช่วยเลขานุการ


2. สำนักวิชาเทคโนโลยีสังคม (คำสั่งที่ 1217/2560 ลงวันที่ 19 ต.ค. 2560)
 1) คณบดีสำนักวิชาเทคโนโลยีสังคม เป็น ที่ปรึกษาคณะทำงาน
 2) รองคณบดีสำนักวิชาเทคโนโลยีสังคม เป็น ประธาน
 3) รองศาสตราจารย์ ดร.ขวัญกมล ดอนขวา
 4) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อิศรา ประมูลศุข
 5) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.หนึ่งหทัย ขอผลกลาง
 6) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บุรทิน ขำภิรัฐ
 7) อาจารย์ ดร.จิตพนัส สุวรรณเทพ
 8) นางสาวนิตยา โชติบุตร
 9) นางสาวษิญาภา กานต์เดชะศา
 10) นางรุ่งนารี ชิดโคกกรวด
 11) นางอินทิรา นนทชัย
 12) หัวหน้าสำนักงานคณบดีสำนักวิชาเทคโนโลยีสังคม เป็น คณะทำงานและเลขานุการ
 13) นางสาวจุรีรัตน์ เขตกระโทก เป็น คณะทำงานและผู้ช่วยเลขานุการ


3. สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร (คำสั่งที่ 595/2561 ลงวันที่ 30 มี.ค. 2561)
 1) รองคณบดีสำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร เป็น ประธาน
 2) หัวหน้าสาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช
 3) หัวหน้าสาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตสัตว์
 4) หัวหน้าสาขาวิชาเทคโนโลยีอาหาร
 5) หัวหน้าสาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ
 6) หัวหน้าสถานวิจัย
 7) ผู้จัดการฟาร์มมหาวิทยาลัย
 8) ศาสตราจารย์ ดร.ปิยะดา อลิฌาณ์ ตันตสวัสดิ์
 9) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิวัฒ ไทยอุดม
 10) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุทิศา เข็มผะกา
 11) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรรณลดา ติตตะบุตร
 12) อาจารย์ ดร.พัชรินทร์ ศิริงาน
 13) นางสาวกิตติมา กฤษณสุวรรณ
 14) นางสุชาดา บุบผา
 15) นางจารุณี ผลมาตย์
 16) นางสาวปรางค์ขาว ปรุเขตต์
 17) หัวหน้าสำนักงานฟาร์มมหาวิทยาลัย
 18) หัวหน้าสำนักงานคณบดี เป็น คณะทำงานและเลขานุการ
 19) นางสาวนวิยา คำสระแก้ว เป็น คณะทำงานและผู้ช่วยเลขานุการ
 20) นางณัฐฏา ศรีสุรักษ์ เป็น คณะทำงานและผู้ช่วยเลขานุการ


4. สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ (คำสั่งที่ 362/2559 ลงวันที่ 5 เม.ย. 2559)
 1) คณบดีสำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ เป็น ที่ปรึกษา
 2) รองคณบดีฝ่ายวิชาการ สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ เป็น ประธาน
 3) รองศาสตราจารย์ ดร.ฉัตรชัย โชติษฐยางกูร
 4) รองศาสตราจารย์ ดร.พีระพงษ์ อุฑารสกุล
 5) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ไชยวัฒน์ รักสกุลพิวัฒน์
 6) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พงษ์ชัย จิตตะมัย
 7) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บุญเรือง มะรังศรี
 8) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อาทิตย์ คูณศรีสุข
 9) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปภากร พิทยชวาล
 10) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชาญวิทย์ แก้วกสิ
 11) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เดโช เผือกภูมิ
 12) อาจารย์ ดร.ปรัชญา เทพณรงค์
 13) อาจารย์ ดร.อภิชน วัชเรนทร์วงศ์
 14) อาจารย์ ดร.จงกล ศรีธร
 15) อาจารย์นรา สมัตถภาพงศ์
 16) นางชดช้อย รวยสูงเนิน เป็น คณะทำงานและเลขานุการ
 17) นางสาวอักษรา สุขรักษ์ เป็น คณะทำงานและผู้ช่วยเลขานุการ
 18) ว่าที่ ร้อยตรีหญิงสาวิตรี แก้วพวง เป็น คณะทำงานและผู้ช่วยเลขานุการ


5. สำนักวิชาแพทยศาสตร์ (คำสั่งที่ 1121/2560 ลงวันที่ 5 ต.ค. 2560)
 1) คณบดีสำนักวิชาแพทยศาสตร์ เป็น ที่ปรึกษาคณะทำงาน
 2) รองคณบดีฝ่ายวิชาการ เป็น ประธาน
 3) รองคณบดีฝ่ายบริหาร เป็น รองประธาน
 4) รองคณบดีฝ่ายบริการทางการแพทย์
 5) หัวหน้าสาขาวิชาพยาธิวิทยา
 6) หัวหน้าสาขาวิชาเวชศาสตร์ครอบครัวและเวชศาสตร์ชุมชน
 7) หัวหน้าสถานแพทยศาสตรศึกษา
 8) หัวหน้าสถานวิจัย
 9) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ แพทย์หญิงพรทิพย์ นิ่มขุนทด
 10) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ แพทย์หญิงปัทมา ทองดี
 11) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ แพทย์หญิงนพร อึ้งอาภรณ์
 12) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ เทคนิคการแพทย์ ดร.กระจ่าง ตลับนิล
 13) อาจารย์ แพทย์หญิงปิยาอร นำไพศาล
 14) อาจารย์ แพทย์หญิงอารีรัตน์ สิริพงศ์พันธ์
 15) อาจารย์ แพทย์หญิงกาญจนา กาญจนรุจวิวัฒน์ (ศศค. รพ.บุรีรัมย์)
 16) อาจารย์ แพทย์หญิงยุพิน พระไวย์ (ศศค. รพ.สุรินทร์)
 17) อาจารย์ แพทย์หญิงมรกต ภัทรพงศ์สินธุ์ (ศศค. รพ.ชัยภูมิ)
 18) นางสาวรักษพร สำรวมรัมย์ (ศศค. รพ.บุรีรัมย์)
 19) นางธิดารัตน์ สัตย์ซื่อ (ศศค. รพ.สุรินทร์)
 20) นางกันยรัตน์ พิกุล (ศศค. รพ.ชัยภูมิ)
 21) นางนภาพร ดีใหม่
 22) หัวหน้าสำนักงานคณบดีสำนักวิชาแพทยศาสตร์ เป็น คณะทำงานและเลขานุการ
 23) นางขวัญเรือน ปิ่นวันนา เป็น คณะทำงานและผู้ช่วยเลขานุการ
 24) นางนกน้อย ศรีโพธิ์ เป็น คณะทำงานและผู้ช่วยเลขานุการ
 25) นางสาวอัจฉรา งามนวน เป็น คณะทำงานและผู้ช่วยเลขานุการ
 26) นางสาวเยาวมาลย์ รัตน์คีรีพันธุ์ เป็น คณะทำงานและผู้ช่วยเลขานุการ
 27) นายสมิทธิ์ ประสิทธิ์ เป็น คณะทำงานและผู้ช่วยเลขานุการ


6. สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ (คำสั่งที่ 169/2562 ลงวันที่ 22 ม.ค. 2562)
 1) คณบดีสำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ เป็น ประธาน
 2) รองคณบดีสำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ เป็น รองประธาน
 3) หัวหน้าสาขาวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ
 4) หัวหน้าสาขาวิชาการพยาบาลอนามัยชุมชน
 5) หัวหน้าสาขาการพยาบาลครอบครัวและการผดุงครรภ์
 6) หัวหน้าสถานวิจัย
 7) รองศาสตราจารย์ ดร.จันทร์ทิรา เจียรณัย
 8) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นฤมล สิงห์ดง
 9) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรรณวดี เนียมสกุล
 10) อาจารย์ ดร.นรีลักษณ์ สุวรรณโนบล
 11) อาจารย์ ดร.ศักดา ขำคม
 12) อาจารย์สิริกร ขาวบุญมาศิริ
 13) อาจารย์ภรณี อนุสนธ
 14) อาจารย์ภัทรภร สฤษชสมบัติ
 15) อาจารย์ทัดขวัญ มธุรชน
 16) อาจารย์ ดร.ศรัญญา จุฬาร เป็น คณะทำงานและเลขานุการ
 17) นายไพรัตน์ ฤทธิ์ประเสริฐ เป็น คณะทำงานและผู้ช่วยเลขานุการ


7. สำนักวิชาทันตแพทยศาสตร์ (คำสั่งที่ 1649/2558 ลงวันที่ 15 ธ.ค. 2558)
 1) รองคณบดีสำนักวิชาทันตแพทยศาสตร์
 2) อาจารย์ ทันตแพทย์หญิงอรกานต์ สืบสมาน
 3) อาจารย์ ทันตแพทย์หญิงปวรวรรณ ฤทธิพากร
 4) อาจารย์ ทันตแพทย์หญิงเพิ่งเฉลย ธรรมาณิชานนท์
 5) นางสาวพรรณวลัย เชิญกลาง
 6) นางสาวกัณฐมณี มณีประภา
 7) นางปาริชาติ ศิริธรปัญญา
ให้ รองคณบดีสำนักวิชาทันตแพทยศาสตร์ เป็น ประธาน นางสาวพรรณวลัย เชิญกลาง เป็น เลขานุการ นางสาวกัณฐมณี มณีประภา และ นางปาริชาติ ศิริธรปัญญา เป็น ผู้ช่วยเลขานุการ


8. สำนักวิชาสาธารณสุขศาสตร์ (คำสั่งที่ 214/2561 ลงวันที่ 25 ม.ค. 2561)
 1) คณบดีสำนักวิชาสาธารณสุขศาสตร์
 2) รองคณบดีสำนักวิชาสาธารณสุขศาสตร์
 3) หัวหน้าสาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม
 4) หัวหน้าสาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
 5) หัวหน้าสถานวิจัย
 6) อาจารย์ ดร.สุพัตรา เจียวก๊ก
 7) อาจารย์นลิน สิทธิธูรณ์
 8) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ขนิษฐา มีวาสนา
 9) ผู้ช่วยศาสตราจารย์พรพรรณ วัชรวิทูร
 10) นางกุลภัสสรณ์ บุณยัษเฐียร
 11) นางสาวทศพร ปิติกะวงศ์
 12) นางสุจิตรา ศิริเมืองราช
 13) นางสาวอรวรรณ จรุงจิตอภินันท์
ให้ คณบดีสำนักวิชาสาธารณสุขศาสตร์ เป็น ประธาน และ รองคณบดีสำนักวิชาสาธารณสุขศาสตร์ เป็น รองประธาน นางกุลภัสสรณ์ บุณยัษเฐียร เป็น เลขานุการ นางสาวทศพร ปิติกะวงศ์ นางสุจิตรา ศิริเมืองราช และ นางสาวอรวรรณ จรุงจิตอภินันท์ เป็น ผู้ช่วยเลขานุการ


9. สถาบันวิจัยและพัฒนา (คำสั่งที่ 496/2551 ลงวันที่ 30 มิ.ย. 2551)
 1) ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา เป็น ที่ปรึกษาคณะทำงาน
 2) นางพรประภา ซ้อนสุข
 3) นายดามธรรม จินากูล
 4) นางสาวจิตตานันท์ ติกุล
 5) นางพงพร จ่างโพธิ์
 6) นางดารณี คำสวัสดิ์
 7) นางสาวนัยน์นภา เงาเกาะ
 8) นางสุวิมล มะสันเทียะ
 9) นางสุกัญญา เจริญสุข
ให้ นางพรประภา ซ้อนสุข เป็น ประธาน และนางสุกัญญา เจริญสุข เป็น เลขานุการ


10. ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา (คำสั่งที่ 248/2560 ลงวันที่ 28 ก.พ. 2560)
 1) รองผู้อำนวยการศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา
 2) หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมการรู้สารสนเทศ
 3) หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป
 4) หัวหน้าฝ่ายพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ
 5) หัวหน้าฝ่ายบริการสารสนเทศ
 6) หัวหน้าฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ
 7) หัวหน้าฝ่ายบริการสื่อการศึกษา
 8) นางเนาวรัตน์ มหาโคตร
 9) นางธารนที กรมโพธิ์
 10) นายสราวุธ เอี่ยมศุภมงคล
 11) นางศุภธนิศร์ ครองสวัสดิ์กุล
 12) นายจักรี รังคะวัต
 13) นางสาวจันทร์เพ็ญ จุ้ยจงรักษ์
 14) นางสาววิไลลักษณ์ อินมีศรี
ให้ รองผู้อำนวยการศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา เป็น ประธาน หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมการรู้สารสนเทศ เป็น รองประธาน นางสาวจันทร์เพ็ญ จุ้ยจงรักษ์ เป็น เลขานุการ และนางสาววิไลลักษณ์ อินมีศร เป็นผู้ช่วยเลขานุการ


11. ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (คำสั่งที่ 802/2552 ลงวันที่ 24 ก.ย. 2552)
 1) รองผู้อำนวยการศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 2) หัวหน้ากลุ่มงานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 3) หัวหน้ากลุ่มงานวิศวกรรมศาสตร์และสนับสนุน
 4) หัวหน้าฝ่ายพัฒนาเครื่องมือและปรับปรุงห้องปฏิบัติการ
 5) หัวหน้าฝ่ายวิเคราะห์ด้วยเครื่องมือ
 6) หัวหน้าฝ่ายห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสังคม
 7) หัวหน้าฝ่ายห้องปฏิบัติการวิศวกรรม 1
 8) หัวหน้าฝ่ายห้องปฏิบัติการวิศวกรรม 2
 9) หัวหน้าฝ่ายห้องปฏิบัติการเทคโนโลยีการเกษตร
 10) หัวหน้าฝ่ายห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์สุขภาพ
 11) หัวหน้าฝ่ายสนับสนุนโครงการวิจัยและประสานงานบัณฑิตศึกษา
 12) หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไปและสำนักงานบริหารห้องปฏิบัติการ
 13) หัวหน้างานธุรการและบริหารทั่วไป
 14) หัวหน้างบประมาณและการเงิน
ให้ รองผู้อำนวยการศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็น ประธาน หัวหน้ากลุ่มงานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็น รองประธาน หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไปและสำนักงานบริหาร ห้องปฏิบัติการ เป็น เลขานุการ หัวหน้างานธุรการและบริหารทั่วไป และหัวหน้างบประมาณและการเงิน เป็น ผู้ช่วยเลขานุการ


12. ศูนย์บริการการศึกษา (คำสั่งที่ 186/2552 วันที่ 4 มี.ค. 2552)
 1) ผู้อำนวยการศูนย์บริการการศึกษา
 2) รองผู้อำนวยการศูนย์บริการการศึกษา
 3) หัวหน้าฝ่ายรับนักศึกษา
 4) หัวหน้าฝ่ายทะเบียนนักศึกษา
 5) หัวหน้าฝ่ายตารางสอนตารางสอบ
 6) หัวหน้าฝ่ายวิเคราะห์และพัฒนาระบบ
 7) หัวหน้าฝ่ายประมวลผลและข้อมูลบัณฑิต
 8) หัวหน้าฝ่ายธุรการ
 9) หัวหน้าสำนักงานผู้อำนวยการศูนย์บริการการศึกษา
ให้ ผู้อำนวยการศูนย์บริการการศึกษา เป็น ประธาน และหัวหน้าสำนักงานผู้อำนวยการศูนย์บริการการศึกษา เป็น เลขานุการ


13. ศูนย์คอมพิวเตอร์ (คำสั่งที่ 1412/2558 วันที่ 27 ต.ค. 2558)
 1) ผู้อำนวยการศูนย์คอมพิวเตอร์
 2) รองผู้อำนวยการศูนย์คอมพิวเตอร์
 3) หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป
 4) หัวหน้าฝ่ายบริการงานคอมพิวเตอร์
 5) หัวหน้าฝ่ายเครือข่ายคอมพิวเตอร์
 6) หัวหน้าฝ่ายห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์
 7) นายวัฒนา เวชวิริยกุล
 8) นายสุเทพ โลหณุต
 9) นางบุษราภรณ์ เผ่าละออ
 10) นางราตรี เวชวิริยกุล
 11) นางสาวพฤษดี พินิจพงษ์
ให้ ผู้อำนวยการศูนย์คอมพิวเตอร์ เป็น ประธาน รองผู้อำนวยการศูนย์คอมพิวเตอร เป็น รองประธาน และนางสาวพฤษดี พินิจพงษ์ เป็น เลขานุการ


14. ศูนย์กิจการนานาชาติ (คำสั่งที่ 876/2558 ลงวันที่ 11 ส.ค. 2558)
 1) ผู้อำนวยการศูนย์กิจการนานาชาติ
 2) นางสาวกรณิกาณ์ ใหม่ยะ
 3) นางสาวศิริรัตน์ กาญจนนิมมาน
 4) นางสาวสุมิตรา วิไชยคำมาตย์
 5) นางสาวหทัยกาญจน์ ทองเจริญ
 6) นางมัณฑนา ทยาธรรม
ให้ ผู้อำนวยการศูนย์กิจการนานาชาติ เป็น ประธาน และ นางมัณฑนา ทยาธรรม เป็น เลขานุการ


15. ศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา (คำสั่งที่ 259/2559 วันที่ 17 มี.ค. 2559)
 1) ผู้อำนวยการศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา
 2) รองผู้อำนวยการศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา
 3) หัวหน้าสำนักงานผู้อำนวยการศูนย์
 4) หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป
 5) หัวหน้าฝ่ายวิจัยและพัฒนาสื่อการศึกษา
 6) หัวหน้าฝ่ายผลิตสื่อคอมพิวเตอร์
 7) หัวหน้าฝ่ายผลิตสื่อโสตทัศน์
 8) หัวหน้าฝ่ายเทคนิควิศวกรรม
 9) หัวหน้าฝ่ายพัฒนานวัตกรรม
 10) หัวหน้าสำนักพิมพ์
 11) นางสาวพันทิพา อมรฤทธิ์
 12) นางสาวธิดารัตน์ รายพิมาย
ให้ ผู้อำนวยการศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา เป็น ประธาน รองผู้อำนวยการศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา เป็น รองประธาน นางสาวธิดารัตน์ รายพิมาย เป็น เลขานุการ


16. ศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ (คำสั่งที่ 155/2552 ลงวันที่ 25 ก.พ. 2552)
 1) ผู้อำนวยการสหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ
 2) รองผู้อำนวยการสหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ
 3) หัวหน้าฝ่ายพัฒนางานสหกิจศึกษา
 4) หัวหน้าฝ่ายพัฒนาอาชีพ
 5) หัวหน้าฝ่ายสารสนเทศสหกิจศึกษา
 6) หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป
ให้ ผู้อำนวยการศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ เป็น ที่ปรึกษา รองผู้อำนวยการศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ เป็น ประธาน และ หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป เป็น เลขานุการ


17. เทคโนธานี (คำสั่งที่ 378/2560 ลงวันที่ 4 เม.ย. 2560)
 1) ผู้อำนวยการเทคโนธานี
 2) รองผู้อำนวยการเทคโนธานีฝ่ายพันธกิจสัมพันธ์
 3) ผู้จัดการสำนักงานผู้อำนวยการเทคโนธานี
 4) ผู้จัดการสำนักงานอุทยานการเรียนรู้สิรินธร
 5) ผู้จัดการสำนักงานอุทยานวิทยาศาสตร์และนวัตกรรม
 6) ผู้จัดการสำนักงานบริการวิชาการและโครงการพิเศษ
 7) ผู้จัดการสำนักงานจัดการทรัพย์สินทางปัญญา และถ่ายทอดเทคโนโลยี
 8) หัวหน้าหน่วยการคลังและงบประมาณ
 9) รองผู้อำนวยการเทคโนธานีฝ่ายบริหารจัดการนวัตกรรม
 10) นางสาวปณิตา กะสินรัมย์
 11) นางสาวธนัฐภรณ์ บุญโชติ
 12) นางศศิพรรนิภา ทศดีกรพัฒน์
ให้ ผู้อำนวยการเทคโนธานี เป็น ประธาน รองผู้อำนวยการเทคโนธานีฝ่ายบริหารจัดการนวัตกรรม เป็น เลขานุการ นางสาวปณิตา กะสินรัมย์ นางสาวธนัฐภรณ์ บุญโชติ และนางศศิพรรนิภา ทศดีกรพัฒน์ เป็น ผู้ช่วยเลขานุการ


18. ส่วนส่งเสริมวิชาการ (คำสั่งที่ 723/2560 ลงวันที่ 13 ก.ค. 2560)
 1) หัวหน้าส่วนส่งเสริมวิชาการ
 2) นางวาสนา ภัสสรโยธิน
 3) นางสนทนา สอิ้งทอง
 4) นางสาวกิ่งทอง ยงยุทธมีชัย
 5) นางสาวทิพย์สุดา ไชยพฤกษ์
 6) นางสาวฐิติกา จันทร์หล้า
 7) นางสาวรุจิรัตน์ ชุมใหม่
 8) นางสาวมยุรี เชื้อจันทึก
 9) นางสาวนิชธาวัลย์ แก่นจักร์
 10) นางณัฐกานต์ จันทร์ศิริ
ให้ หัวหน้าส่วนส่งเสริมวิชาการ เป็น ประธาน และ นางณัฐกานต์ จันทร์ศิริ เป็น เลขานุการ


19. ส่วนสารบรรณและนิติการ (คำสั่งที่ 309/2550 ลงวันที่ 15 พ.ค. 2550)
 1) หัวหน้าส่วนสารบรรณและนิติการ
 2) นายอุเทน เผื่อนทอง
 3) นางสาววีณา กองวงศา
ให้ หัวหน้าส่วนสารบรรณและนิติการ เป็น ประธาน และ นางสาววีณา กองวงศา เป็น เลขานุการ


20. ส่วนการเจ้าหน้าที่ (คำสั่งที่ 506/2556 ลงวันที่ 26 เม.ย. 2556)
 1) หัวหน้าส่วนการเจ้าหน้าที่
 2) นางสาวอิสราภรณ์ วิทยากรณ์
 3) นางสาวปาริชาต ปิยะวงศ์
 4) นางพนิดา โพธิ์ประสพกุล
 5) นางสาวณัฐภา อินทร์อิ่ม
 6) นางวันวิสาข์ ว่องประชานุกูล
ให้ หัวหน้าส่วนการเจ้าหน้าที่ เป็น ประธาน และ นางวันวิสาข์ ว่องประชานุกูล เป็น เลขานุการ


21. ส่วนการเงินและบัญชี (คำสั่งที่ 597/2559 ลงวันที่ 13 มิ.ย. 2559)
 1) หัวหน้าส่วนการเงินและบัญชี
 2) หัวหน้างานบัญชี
 3) หัวหน้างานตรวจจ่าย
 4) หัวหน้างานการเงินนักศึกษา
 5) หัวหน้างานการเงินทั่วไป
 6) หัวหน้างานสนับสนุน
 7) นางสาวกัญณภัทร ฉีดสูงเนิน
 8) นางสาวชุติมา เรืองกระโทก
 9) นางสาวสาริศา กาญจนเมธี
ให้ หัวหน้าส่วนการเงินและบัญชี เป็น ประธาน หัวหน้างานสนับสนุน เป็น เลขานุการ และ นางสาวกัญณภัทร ฉีดสูงเนิน และนางสาวสาริศา กาญจนเมธี เป็น ผู้ช่วยเลขานุการ


22. ส่วนอาคารสถานที่ (คำสั่งที่ 1094/2556 ลงวันที่ 3 ก.ย. 2556)
 1) หัวหน้าส่วนอาคารสถานที่
 2) นายภาณุ เอกพงศ์เมธี
 3) นายสมศักดิ์ ศิริจานุสรณ์
 4) นายธวัชชัย สายทิพย์
 5) นายอุดม บุญแย้ม
 6) นายปฐมทัศน์ ศศิธร
 7) นายศูนทร แสนหูม
 8) นายประวัติ บุษดี
 9) นางธนิตา เสรีคชหิรัญ
 10) นางสาววราลี อิ่มวิเศษ
 11) นางภัทรานิษฐ์ ปริญญากุลเสษฏ์
 12) นางวาสนา คลังกูล
ให้ หัวหน้าส่วนอาคารสถานที่ เป็น ประธาน และ นางวาสนา คลังกูล เป็น เลขานุการ


23. ส่วนพัสดุ (คำสั่งที่ 241/2551 ลงวันที่ 1 เม.ย. 2551)
 1) หัวหน้าส่วนพัสด
 2) นายอุทิตย์ ศรีอินทร์
 3) นางจีรภรณ์ โชติพนัส
 4) นางสุนทรารีย์ มีใหม่
 5) นางสาววัชรี หยู่เย็น
 6) นางสาวนภัสวรรณ ภิญโญดม
ให้ หัวหน้าส่วนพัสดุ เป็น ประธาน และ นางสาวนภัสวรรณ ภิญโญดม เป็น เลขานุการ


24. ส่วนแผนงาน (คำสั่งที่ 1668/2559 ลงวันที่ 17 พ.ย. 2559)
 1) หัวหน้าส่วนแผนงาน
 2) นางสาวจุไรรัตน์ วิสัยดี
 3) นางสาวอรุโณทัย ผลาพฤกษ์
 4) นางภัททิยา วิมลญาณ
 5) นางสาววริฏฐา ประเสริฐ
 6) นางสาวชนิภา วสันต์ศิริกุล
 7) นางไพเราะ ทองนุช
 8) นางสาวทิฆัมพร สังข์ประเสริฐ
ให้ หัวหน้าส่วนแผนงาน เป็น ประธาน และ นางสาวทิฆัมพร สังข์ประเสริฐ เป็น เลขานุการ


25. ส่วนกิจการนักศึกษา (คำสั่งที่ 2192/2561 ลงวันที่ 18 ธ.ค. 2561)
 1) รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ เป็น ที่ปรึกษา
 2) ผู้ช่วยอธิการบดีด้านศิษย์เก่าสัมพันธ์ เป็น ที่ปรึกษา
 3) หัวหน้าส่วนกิจการนักศึกษา เป็น ประธาน
 4) หัวหน้างานกิจกรรมนักศึกษา
 5) หัวหน้างานทุนการศึกษา
 6) หัวหน้างานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
 7) หัวหน้างานวินัยนักศึกษาและการทหาร
 8) หัวหน้างานบริการและพัฒนานักศึกษาหอพัก
 9) หัวหน้างานธุรการ สารสนเทศและประชาสัมพันธ์
 10) หัวหน้างานศิษย์เก่าสัมพันธี
 11) หัวหน้างานแนะแนวและพัฒนานักศึกษา
 12) นางจิตติมา พะนามณี
 13) นางปุณยวีร์ ดวงสุขสุริยะ
 14) นายวารสาร เขตกระโทก
 15) นางสาวรัชตา อนงค์เวช
 16) นายสุทธิรักษ์ ไชยรักษ เป็น คณะทำงานและเลขานุการ
 17) นางสาวกฤติยา อัญญโพธิ์ เป็น คณะทำงานและผู้ช่วยเลขานุการ
 18) นางชุติมา ไชยเสน เป็น คณะทำงานและผู้ช่วยเลขานุการ
 19) นางสาวน้ำค้าง ชมเมืองปัก เป็น คณะทำงานและผู้ช่วยเลขานุการ


26. ส่วนประชาสัมพันธ์ (คำสั่งที่ 309/2550 ลงวันที่ 15 พ.ค. 2550)
 1) หัวหน้าส่วนประชาสัมพันธ์
 2) นางสาวนพวรรณ ไตรสารศรี
 3) นางมนัสวี บรรลือทรัพย์
ให้ หัวหน้าส่วนประชาสัมพันธ์ เป็น ประธาน และ นางมนัสวี บรรลือทรัพย์ เป็น เลขานุการ


27. สถานกีฬาและสุขภาพ (คำสั่งที่ 2193/2561 ลงวันที่ 18 ธ.ค. 2561)
 1) หัวหน้าสถานกีฬาและสุขภาพ เป็น ประธาน
 2) ว่าที่ร้อยตรีบัลลังก์ กลิ่นจันทร์แดง
 3) นายจุมภฎ อินทรนัฎ
 4) นางหทัยรัตน์ ราชนาวี
 5) นายสุชาติ จรรยาศิริ
 6) นายศัลยพงษ์ วงค์สมบูรณ์
 7) นางวันเพ็ญ อุ่นภักดิ์ เป็น คณะทำงานและเลขานุการ
 8) นางโศภิดา สวัสดิ์สิงห์ เป็น คณะทำงานและผู้ช่วยเลขานุการ


28. หน่วยตรวจสอบภายใน (คำสั่งที่ 309/2550 ลงวันที่ 15 พ.ค. 2550)
 1) หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน
 2) นางสาวนฤมล ภิรมย์นาค
 3) นายจีรศักดิ์ ตั้งปฏิพัทธ์
ให้ หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน เป็น ประธาน และ นายจีรศักดิ์ ตั้งปฏิพัทธ์ เป็น เลขานุการ


29. สำนักงานสภามหาวิทยาลัย (คำสั่งที่ 631/2559 ลงวันที่ 22 มิ.ย. 2559)
 1) หัวหน้าสำนักงานสภามหาวิทยาลัย
 2) นางสาวรัษฎากร ยิ้มสบาย
 3) นางสาวนฤมล สีหิสราภิสิทธิ์
ให้ หัวหน้าสำนักงานสภามหาวิทยาลัย เป็น ประธาน และ นางสาวนฤมล สีหิสราภิสิทธิ์ เป็น เลขานุการ


30. สถานพัฒนาคณาจารย์ (คำสั่งที่ 221/2560 ลงวันที่ 21 ก.พ. 2560)
 1) หัวหน้าสถานพัฒนาคณาจารย์
 2) นายสมจิน เปียโคกสูง
 3) นางสาววัชรี พิรักษา
 4) นายปุณณวิช โสภณ
 5) นายสหรัฐ วิวัฒนานนที
 6) นางสุดารัตน์ น้อยมะโน
ให้ หัวหน้าสถานพัฒนาคณาจารย์ เป็น ประธาน และนางสุดารัตน์ น้อยมะโน เป็น เลขานุการ


31. สถานส่งเสริมและพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ (คำสั่งที่ 628/2560 ลงวันที่ 16 มิ.ย. 2560)
 1) หัวหน้าสถานส่งเสริมและพัฒนาระบบสารสนเทศ เพื่อการจัดการ
 2) นางสาวเสาวลักษณ์ เติมสุข
 3) นายสิทธา ชัยมงคล
 4) นายปฏิภาณ สิทธิคุณ
 5) นางสาวปรียาภรณ์ สมยา
 6) นายคณาพล อมรรัตนเกศ
 7) นายณัฐวิชช์ เจียรสุวรรณ
 8) นางสาววรรณรัตน์ เลิกสันเทียะ
ให้ หัวหน้าสถานส่งเสริมและพัฒนาระบบสารสนเทศ เพื่อการจัดการ เป็น ประธาน และ นางสาววรรณรัตน์ เลิกสันเทียะ เป็น เลขานุการ


32. หน่วยประสานงาน มทส. - กทม. (คำสั่งที่ 153/2552 ลงวันที่ 24 ก.พ. 2552)
 1) นางพิชชาพร สิริมงคลเสถียร
 2) นางรัชดา แดงอุบล
 3) นางพิไล พลบพลึง
ให้ นางพิชชาพร สิริมงคลเสถียร เป็น ประธาน และ นางพิไล พลบพลึง เป็น เลขานุการ


33. ฟาร์มมหาวิทยาลัย (คำสั่งที่ 707/2555 ลงวันที่ 23 ก.ค. 2555)
 1) ผู้จัดการฟาร์มมหาวิทยาลัย
 2) รองผู้จัดการฟาร์มมหาวิทยาลัย ฝ่ายบริการการเรียนการสอนและวิจัย
 3) รองผู้จัดการฟาร์มมหาวิทยาลัย ฝ่ายวิสาหกิจ
 4) นายเพลิน เมินกระโทก
 5) นายกฤษณ์ ทองทับ
 6) นายกิจจาณัฏฐ์ บรรพสุวรรณ
 7) นางประวีณา หอมตา
 8) นางสาวสุทธภา รติรัชชานนท์
 9) นางสาวชาริณี คำสระแก้ว
 10) นายเฉลิมชัย หอมตา
 11) นางสาวถนอมดวง แซ่ลิ
 12) นางสาวจิราภรณ์ พูลทองหลาง
 13) นางสุนันทา ฝอยกระโทก
ให้ ผู้จัดการฟาร์มมหาวิทยาลัย เป็น ประธาน รองผู้จัดการฟาร์มมหาวิทยาลัย ฝ่ายบริการการเรียน การสอนและวิจัย เป็น รองประธาน นางสุนันทา ฝอยกระโทก เป็น เลขานุการ


34. สุรสัมมนาคาร (คำสั่งที่ 495/2561 ลงวันที่ 13 มี.ค. 2561)
 1) ผู้จัดการสุรสัมมนาคาร
 2) รองผู้จัดการสุรสัมมนาคาร
 3) หัวหน้าฝ่ายบริหาร
 4) หัวหน้าฝ่ายห้องพัก
 5) หัวหน้าฝ่ายบริการทั่วไป
 6) หัวหน้าฝ่ายขายและการตลาด
 7) หัวหน้าแผนกช่าง
 8) หัวหน้าแผนกการเงิน
 9) หัวหน้าแผนกบัญชี
 10) หัวหน้าแผนกพัสดุ
 11) หัวหน้าแผนกแม่บ้าน
 12) นางปภาดา แสงภารา
 13) นางสาวปณิชา ต่อศรี
ให้ ผู้จัดการสุรสัมมนาคาร เป็น ประธาน นางปภาดา แสงภารา เป็น เลขานุการ และ นางสาวปณิชา ต่อศรี เป็น ผู้ช่วยเลขานุการ


35. ส่วนบริหารสินทรัพย์
(คำสั่งที่ 1478/2556 ลงวันที่ 11 ธ.ค. 2556

และคำสั่งที่ 585/2557 เพิ่มเติม วันที่ 30 พ.ค. 2557)
 1) หัวหน้าส่วนบริหารสินทรัพย์
 2) นางนภาพร ตรีพัฒนา
 3) นางสาวทัศนา ดีขุนทด
 4) นางสาวปรีชญา รัตนานุสรณ์
ให้ หัวหน้าส่วนบริหารสินทรัพย์ เป็น ประธาน และ นางสาวปรีชญา รัตนานุสรณ์ เป็น เลขานุการ

แบบสำรวจ

รายการ เหมาะสม ปรับปรุง
1.เนื้อหาสาระ
2.ความทันสมัย
3.การสืบค้น
4.การออกแบบเว็บไซต์
5.อื่น ๆ
จำนวนผู้เข้าชม Website
ผู้เข้าชมเมื่อวานนี้ : 0000
ผู้เข้าชมวันนี้ : 0000
ผู้เข้าชมสัปดาห์นี้ : 0000
ผู้เข้าชมเดือนนี้ : 0000
ผู้เข้าชมทั้งหมด : 0000
เริ่มนับวันที่ เดือน ปี