ระบบฐานข้อมูลต่าง ๆ


            ระบบฐานข้อมูลของ สป.อว.   
  CHE QA Online (CHE Quality Assessment Online System : ระบบฐานข้อมูลด้านการประกันคุณภาพการศึกษา ระดับอุดมศึกษา สป.อว.)
  CHECO (CHE Curriculum Online : ระบบรับทราบหลักสูตร สป.อว.)
                       หมายเหตุ   CHE : Commission on Higher Education (คณะกรรมการการอุดมศึกษา)


            ระบบฐานข้อมูลของ มทส.

  ข้อมูลการรับนักศึกษา การสำเร็จการศึกษา การพ้นสถานภาพ และระยะเวลาเฉลี่ยของนักศึกษา : AUN-QA 8.1      

  แบบสอบถามการรับรู้ การสื่อสาร และความเข้าใจต่อทิศทางการนำองค์กรของบุคลากร มทส.
  ผลประเมินแบบสอบถามการรับรู้ การสื่อสาร และความเข้าใจต่อทิศทางการนำองค์กรของบุคลากร มทส.

  SUT AUN-QA (ระบบรายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ตามเกณฑ์ AUN-QA)
  SUTCO [SUT Curriculum Online : ระบบฐานข้อมูลหลักสูตร มทส. (มคอ. 2) เฉพาะส่วนที่สำคัญ]
  แบบสอบถามคิดเห็นของนักศึกษาที่มีต่อการบริการ มทส.
  ผลประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อการบริการ มทส.
  SAR Online
                      หมายเหตุ   1. SUT : Suranaree University of Technology (มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี)
                                     2. AUN-QA : ASEAN University Network Quality Assurance (เครือข่ายการประกันคุณภาพมหาวิทยาลัยอาเซียน) 

แบบสำรวจ

รายการ เหมาะสม ปรับปรุง
1.เนื้อหาสาระ
2.ความทันสมัย
3.การสืบค้น
4.การออกแบบเว็บไซต์
5.อื่น ๆ
จำนวนผู้เข้าชม Website
ผู้เข้าชมเมื่อวานนี้ : 0000
ผู้เข้าชมวันนี้ : 0000
ผู้เข้าชมสัปดาห์นี้ : 0000
ผู้เข้าชมเดือนนี้ : 0000
ผู้เข้าชมทั้งหมด : 0000
เริ่มนับวันที่ เดือน ปี