คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษา   1. คู่มือ AUN-QA

คู่มือ AUN-QA Version 3 ฉบับ 2015
(อ้างอิงจาก website AUN QA http://www.aunsec.org/
(upload 4 เม.ย. 59)

   2. เกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx)

   3. เกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติ (TQA)

เกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติ ปี 2561-2562
(TQA Criteria for Performance Excellence Framework 2561-2562)
(อ้างอิงจากเว็บไซต์สำนักงานรางวัลคุณภาพแห่งชาติ สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ http://www.tqa.or.th)

   4. คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษา CUPT QA

คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษา CUPT QA
ฉบับปีการศึกษา 2558-2560
(ฉบับที่เพิ่มเติมตัวบ่งชี้เลือก (selective indicator) ของ มทส.
คือ S.4 การปรับแปลง ถ่ายทอด และพัฒนาเทคโนโลยี)
(upload 4 มี.ค. 59)แบบสำรวจ

รายการ เหมาะสม ปรับปรุง
1.เนื้อหาสาระ
2.ความทันสมัย
3.การสืบค้น
4.การออกแบบเว็บไซต์
5.อื่น ๆ
จำนวนผู้เข้าชม Website
ผู้เข้าชมเมื่อวานนี้ : 0000
ผู้เข้าชมวันนี้ : 0000
ผู้เข้าชมสัปดาห์นี้ : 0000
ผู้เข้าชมเดือนนี้ : 0000
ผู้เข้าชมทั้งหมด : 0000
เริ่มนับวันที่ เดือน ปี