งานและภาระหน้าที่

 • ประสานหน่วยงานต่าง ๆ ในการดำเนินงาน QA ระดับหลักสูตร สำนักวิชา และสถาบัน
 • จัดประชุมชี้แจงเพื่อทำความเข้าใจ/รับทราบปัญหาอุปสรรค ในเรื่องเกณฑ์ EdPEx/การเก็บข้อมูล/การเตรียมความพร้อมของสำนักวิชาในการเข้าร่วม GROW/EdPEx200
 • รวบรวมข้อมูลตามเกณฑ์ EdPEx/AUN-QA
 • จัดทำรายงานประเมินตนเอง (SAR) ระดับสถาบัน
 • จัดทำรายงานผลการประเมินคุณภาพภายใน ระดับสถาบัน พร้อมนำเสนอ SAR / คณะกรรมการอำนวยการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการองค์กรสภาวิชาการ/สภามหาวิทยาลัย / เผยแพร่ต่อหน่วยงานภายในและภายนอกที่เกี่ยวข้อง
 • จัดการประเมินคุณภาพภายในระดับหลักสูตร ระดับหน่วยงาน และระดับสถาบัน
 • ดูแลระบบ CHE QA Online System ระดับหลักสูตร ระดับสำนักวิชา
 • ดูแลระบบ SUT AUN-QA ระดับหลักสูตร
 • บันทึกข้อมูล SAR และรายงานผลการประเมินคุณภาพภายใน ระดับสถาบัน ผ่านระบบฐานข้อมูล QA ของ สป. อว. (CHE QA Online System)
 • ประสานงานการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายนอก โดย สมศ. (อย่างน้อย 1 ครั้ง ในทุก 5 ปี)
 • จัดทำเอกสารบทสรุปผู้บริหาร SAR ฉบับภาษาอังกฤษ เผยแพร่ต่อหน่วยงานภายในและภายนอก (หากมี)
 • จัด QA Forum เพื่อให้หน่วยงานนำเสนอผล QA
 • ติดตามความคืบหน้าจากผล QA ปีการศึกษาที่ผ่านมา
 • การจัดกิจกรรมอบรมในเรื่อง EdPEx/TQA และ AUN-QA

ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง

แบบสำรวจ

รายการ เหมาะสม ปรับปรุง
1.เนื้อหาสาระ
2.ความทันสมัย
3.การสืบค้น
4.การออกแบบเว็บไซต์
5.อื่น ๆ
จำนวนผู้เข้าชม Website
ผู้เข้าชมเมื่อวานนี้ : 0000
ผู้เข้าชมวันนี้ : 0000
ผู้เข้าชมสัปดาห์นี้ : 0000
ผู้เข้าชมเดือนนี้ : 0000
ผู้เข้าชมทั้งหมด : 0000
เริ่มนับวันที่ เดือน ปี