นโยบายของ QA มหาวิทยาลัย

นโยบายการประกันคุณภาพการศึกษา ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

  1. ให้ใช้ระบบกลไกปกติที่มหาวิทยาลัยมีอยู่ เป็นระบบการประกันคุณภาพการศึกษา เพื่อเป็นเครื่องมือในการรักษามาตรฐานการศึกษาของมหาวิทยาลัย โดยมีคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา ทำหน้าที่วางระบบ กำหนดมาตรฐาน หลักเกณฑ์ วิธีควบคุมคุณภาพ การตรวจสอบคุณภาพ และการประเมินคุณภาพ

  2. ให้คณะกรรมการประจำสำนักวิชา ศูนย์ สถาบัน เป็นผู้ดูแล ให้คำปรึกษา และประสานงาน เพื่อให้การดำเนินกิจกรรม การประกันคุณภาพการศึกษาของสำนักวิชา ศูนย์ และสถาบัน เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

  3. ให้มีการกำหนดปัจจัยที่ส่งผลต่อคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัย พร้อมทั้งเกณฑ์ตัวบ่งชี้ องค์กรที่รับผิดชอบ และวิธีการประเมินในแต่ละองค์ประกอบ

  4. ส่งเสริมให้หน่วยงานหรือสถาบันภายนอกทั้งภาครัฐและเอกชนเข้ามาร่วมกิจกรรมการ ประเมินคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัย เพื่อการพัฒนาและการรับรองคุณภาพ

  5. ให้มีการประชาสัมพันธ์ เผยแพร่กิจกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาที่ดำเนินการไปแล้วอย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยเพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์ การประกันคุณภาพของมหาวิทยาลัย

แบบสำรวจ

รายการ เหมาะสม ปรับปรุง
1.เนื้อหาสาระ
2.ความทันสมัย
3.การสืบค้น
4.การออกแบบเว็บไซต์
5.อื่น ๆ
จำนวนผู้เข้าชม Website
ผู้เข้าชมเมื่อวานนี้ : 0000
ผู้เข้าชมวันนี้ : 0000
ผู้เข้าชมสัปดาห์นี้ : 0000
ผู้เข้าชมเดือนนี้ : 0000
ผู้เข้าชมทั้งหมด : 0000
เริ่มนับวันที่ เดือน ปี