กระบวนการและระบบการประกันสุขภาพ


กระบวนการประกันคุณภาพ ประกอบด้วยขั้นตอน ดังนี้

คุณลักษณะที่พึงประสงค์มี 3 ประการ คือ

  1. การควบคุมคุณภาพภายใน (Internal Quality Control) เป็นส่วนที่สถาบันอุดมศึกษาจะต้องจัดให้มีระบบและกลไกการควบคุมคุณภาพภายในขององค์ประกอบต่าง ๆ ที่จะมีผลต่อคุณภาพของบัณฑิต และต้องดำเนินการอย่างเป็นระบบ โดยใช้หลักการของการควบคุมคุณภาพที่เหมาะสม พร้อมทั้งการมีระบบตรวจสอบและประเมินผลการดำเนินการภายในด้วย

  2. การตรวจสอบคุณภาพ (Quality Auditing) หมายถึง การตรวจสอบผลการดำเนินการของระบบและกลไกควบคุมคุณภาพภายในที่สถาบันอุดมศึกษาได้จัดให้มีขึ้น โดยจะเป็นการตรวจสอบเชิงระบบ มุ่งเน้นการพิจารณาว่า สถาบันได้มีระบบการควบคุมคุณภาพหรือไม่ ได้ใช้ระบบที่พัฒนาขึ้นเพียงใด และมีขั้นตอนการดำเนินการที่จะทำให้เชื่อถือได้หรือไม่ว่า การจัดการศึกษาจะเป็นไปอย่างมีคุณภาพ ทั้งนี้ มุ่งเน้นการตรวจสอบในคณะวิชาเป็นหลัก

   กับการเป็นนักเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนา

  3. การประเมินคุณภาพ (Quality Assessment) หมายถึง กระบวนการประเมินผลการดำเนินการของคณะวิชาโดยภาพรวมว่า เมื่อได้มีการใช้ระบบการประกันคุณภาพ หรือระบบควบคุมคุณภาพแล้วได้ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในเชิงคุณภาพ มากน้อยเพียงใด ทั้งนี้ การตรวจสอบและประเมินคุณภาพนี้จะกระทำอย่างเป็นระบบ โดยมีกฎเกณฑ์และแนวทางการดำเนินการที่ชัดเจนระบบประกันคุณภาพการศึกษา

   ระบบการประกันคุณภาพการศึกษาอาจจำแนกได้เป็น 2 ส่วน คือ การประกันคุณภาพภายใน และการประกันคุณภาพภายนอก


  1. การประกันคุณภาพภายใน หมายถึง กิจกรรมการควบคุมคุณภาพภายในสถาบันอุดมศึกษา โดยการดำเนินการของสถาบันอุดมศึกษาเอง เพื่อให้มีความมั่นใจว่าสถาบันอุดมศึกษาดำเนินการตามภารกิจหลักอย่างมีคุณภาพ กระบวนการประกันคุณภาพภายใน ประกอบด้วย
    1. การควบคุมคุณภาพ
    2. การตรวจสอบคุณภาพ
    3. การประเมินคุณภาพ

  2. การประกันคุณภาพภายนอก หมายถึง การดำเนินการตามระบบควบคุมคุณภาพภายในพร้อมทั้งการตรวจสอบและการประเมินผลทั้งระบบ โดยหน่วยงานภายนอกเพื่อประกันว่าสถาบันอุดมศึกษาดำเนินการภารกิจหลักได้อย่างมีคุณภาพ กระบวนการประกันคุณภาพภายนอก ประกอบด้วย
    1. การตรวจสอบคุณภาพที่ผ่านกระบวนการประกันคุณภาพภายใน
    2. การประเมินคุณภาพ
    3. การให้การรับรอง
องค์ประกอบและความสัมพันธ์ระหว่างการประกันคุณภาพภายในและการประกันคุณภาพภายนอก มีปรากฏในตารางต่อไปนี้

การประกันคุณภาพภายใน
การประเมินคุณภาพภายนอก
ผู้รับผิดชอบ : มหาวิทยาลัย
ผู้รับผิดชอบ
: สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา(องค์การมหาชน)
(สมศ.)
กระบวนการ
:
 • ควบคุมคุณภาพ
 • ตรวจสอบคุณภาพ
 • ประเมินคุณภาพ
 • กระบวนการ
  :
 • ตรวจสอบคุณภาพ
 • ประเมินคุณภาพ
 • การให้การรับรอง

 • ความสัมพันธ์ระหว่างการประกันคุณภาพภายใน ภายนอก และมาตรฐานการศึกษาของไทยและระดับสากลมีในแผนภูมิต่อไปนี้
  แบบสำรวจ

  รายการ เหมาะสม ปรับปรุง
  1.เนื้อหาสาระ
  2.ความทันสมัย
  3.การสืบค้น
  4.การออกแบบเว็บไซต์
  5.อื่น ๆ
  จำนวนผู้เข้าชม Website
  ผู้เข้าชมเมื่อวานนี้ : 0000
  ผู้เข้าชมวันนี้ : 0000
  ผู้เข้าชมสัปดาห์นี้ : 0000
  ผู้เข้าชมเดือนนี้ : 0000
  ผู้เข้าชมทั้งหมด : 0000
  เริ่มนับวันที่ เดือน ปี