องค์กรและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษา


องค์กรและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

   เนื่องจากระบบการบริหารจัดการของมหาวิทยาลัยแตกต่างจากระบบบริหารจัดการของมหาวิทยาลัยอื่น คือ ไม่ได้ยึดสำนักวิชา และไม่ได้ยึดสาขาวิชา แต่เป็นระบบ “รวมบริการ ประสานภารกิจ” ดังนั้นโครงสร้างของการประกันคุณภาพการศึกษาถือว่า สภามหาวิทยาลัยเป็นองค์กรสูงสุด และมีสภาวิชาการทำหน้าที่ดูแลด้านวิชาการ อาศัยโครงสร้างปกติทั้งหมดทำหน้าที่ประกันคุณภาพการศึกษา โดยมีคณะกรรมการประจำสำนักวิชา ศูนย์ สถาบัน และโครงการ เป็นผู้ควบคุมการบริหารจัดการภายในสำนักวิชา ศูนย์ สถาบัน และโครงการ ตามลำดับ และมีสาขาวิชาและสถานวิจัยเป็นหน่วยงานบริหารจัดการศึกษาและการวิจัยในระดับรองลงมา โดยมีคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา ซึ่งทำหน้าที่เสมือนเป็นองค์กรกลางของมหาวิทยาลัยในการประสานงานกับทุกหน่วยงาน โดยองค์กรกลางที่ทำหน้าที่เป็นคณะกรรมการประกันคุณภาพนี้มีฐานะ เป็นคณะกรรมการที่แต่งตั้งโดยสภามหาวิทยาลัย แต่เนื่องจากมีกรรมการสภาวิชาการเป็นผู้ดูแลเรื่องคุณภาพการศึกษา สภามหาวิทยาลัยจึงได้มอบหมายให้สภา วิชาการเป็นผู้พิจารณากลั่นกรองเสนอแต่งตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา โดยมอบหมายให้ฝ่ายวิชาการเป็นผู้รับผิดชอบดูแลงานประกันคุณภาพการศึก ษาของมหาวิทยาลัย โดยมีรายละเอียดการจัดองค์กรและกลไกในการประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัยดังนี้ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง

แบบสำรวจ

รายการ เหมาะสม ปรับปรุง
1.เนื้อหาสาระ
2.ความทันสมัย
3.การสืบค้น
4.การออกแบบเว็บไซต์
5.อื่น ๆ
จำนวนผู้เข้าชม Website
ผู้เข้าชมเมื่อวานนี้ : 0000
ผู้เข้าชมวันนี้ : 0000
ผู้เข้าชมสัปดาห์นี้ : 0000
ผู้เข้าชมเดือนนี้ : 0000
ผู้เข้าชมทั้งหมด : 0000
เริ่มนับวันที่ เดือน ปี