รายงานการประเมินคุณภาพภายนอกของ มทส ปี 2553


 

รายงานผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม ปีการศึกษา 2553 ฉบับรับรอง

 

เอกลักษณ์ (uniqueness) :
มหาวิทยาลัยแห่งการสร้างสรรค์นวัตกรรม


อัตลักษณ์ (identity) :
บัณฑิตนักวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ผู้มีภูมิรู้ ภูมิธรรม ภูมิปัญญา


หลักฐานที่แสดงการเห็นชอบเอกลักษณ์ อัตลักษณ์ และโครงการที่มหาวิทยาลัยให้ประเมินตามกลุ่มตัวบ่งชี้มาตรการส่งเสริม >>><<<

-  รายงานผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม ปีการศึกษา 2553 ฉบับรับรอง 
-  มทส. ได้รับการรับรองมาตรฐานการศึกษารอบสาม (พ.ศ. 2554-2558) จาก สมศ. เมื่อวันที่ 26 มิ.ย. 2555 

(ข้อมูล ณ วันที่ 3 ก.ย. 2556)

-  แบบฟอร์มการให้ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ (หรือปัญหา-อุปสรรค) เกี่ยวกับตัวบ่งชี้และเกณฑ์การประเมินคุณภาพภายนอก รอบ 3 

(ข้อมูล ณ วันที่ 25 ม.ค. 2556)

-  คู่มือการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม (พ.ศ. 2554-2558) ระดับอุดมศึกษา ฉบับสถานศึกษา (แก้ไขเพิ่มเติม 10 พ.ย. 2554) 

(ส่วนเกณฑ์การประเมินตัวบ่งชี้ สมศ. ที่ 4 และ 5 ปรับตามสรุปประเด็นคำถาม-คำตอบจากมติ กพอ. ครั้งที่ 3/2555 วันที่ 16 มี.ค 2555
และมติคณะกรรมการบริหาร สมศ. ครั้งที่ 4/2555 วันที่ 24 เม.ย. 2555)

-  ข้อมูลรายงานการประเมินตนเอง มทส. ปีการศึกษา 2553 สำหรับการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม ของ สมศ. เพื่อการรับรองมาตรฐานคุณภาพการศึกษา  

[ข้อมูลนี้ได้ปรับตามผลการพิจารณาข้อทักท้วง ของ มทส. โดยคณะกรรมการประเมินฯ วันที่ 29 ก.พ. 2555 และปรับตามเกณฑ์ใหม่
ในคู่มือ สมศ. (แก้ไขเพิ่มเติม 10 พ.ย. 2554) และมติ กพอ. (16 มี.ค. 2555) มติ คกก.บริหาร สมศ. (24 เม.ย. 2555) ซึ่งเสนอต่อคณะกรรมการบริหาร สมศ. วันที่ 26 มิ.ย. 2555 ]

(ข้อมูล ณ วันที่ 17 ม.ค. 2556)


การประเมินคุณภาพภายนอกรอบสามของ สมศ. (ปีการศึกษา 2554-2558)


-  ภาพกิจกรรมการประชุมเพื่อพิจารณาข้อมูลตามตัวบ่งชี้ที่ปรับแก้ไขร่วมกับคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายนอกจาก สมศ.
เมื่อวันที่ 14 พ.ย. 2554 เวลา 14.00 น. โดยเป็นการประชุมทางไกลสองทาง ณ ห้องประชุมสารนิเทศ อาคารบริหาร
และห้องประชุมพจนสาร หน่วยประสานงาน มทส.-กทม. ชั้น 22 อาคารพญาไทพลาซ่า  

-  ภาพกิจกรรมการประเมินคุณภาพภายนอก รอบสาม ของ สมศ. เมื่อวันที่ 2-4 พ.ย. 2554 

Video การประเมินคุณภาพภายนอก รอบสาม โดย สมศ. เมื่อวันที่ 2 - 4 พ.ย. 2554
- คณะกรรมการประเมินฯ นำเสนอผลการประเมินฯ เมื่อวันที่ 4 พ.ย. 2554

-  video 1 
-  video 2 


ประธานคณะกรรมการประเมินฯ แนะนำคณะกรรมการประเมินฯ และแนวทางการประเมิน และอธิการบดีแนะนำมหาวิทยาลัย เมื่อวันที่ 2 พ.ย. 2554

-  video 1 
-  video 2 
-  video 3 
-  video 4 

-  สรุปประเด็นที่ทบทวนและการปรับแก้ไขของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี จากการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม
ตามเกณฑ์ สมศ. เมื่อวันที่ 3 พฤศจิกายน 2554 

รายการหลักฐานประกอบการประเมินฯ รอบสามระดับสถาบันและระดับสำนักวิชา ปีการศึกษา 2553
 1. ระดับสถาบัน 
 2. สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ 
 3. สำนักวิชาเทคโนโลยีสังคม 
 4. สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร 
 5. สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์  
       - ตัวบ่งชี้ที่ 1 - 9
       - ตัวบ่งชี้ที่ 10 - 13
       - ตัวบ่งชี้ที่ 16 - 18
 6. สำนักวิชาแพทยศาสตร์ 
 7. สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ 

-  รายชื่อคณะกรรมการประเมินฯ และกำหนดการประเมินฯ 

(ข้อมูล ณ วันที่ 29 ต.ค. 2554)


-  ภาพกิจกรรมการประชุมพิจารณารายงานการประเมินตนเอง (SAR) และเตรียมความพร้อมของข้อมูลเพื่อรองรับการประเมินคุณภาพ
ภายนอกร่วมกับคณะกรรมการประเมินฯ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 20 ตุลาคม 2554 เวลา 15.30 น. เป็นต้นไป โดยเป็นการประชุมทางไกล
ณ ห้องวัจนสาร หน่วยประสานงาน มทส.-กทม. เขตพญาไท กรุงเทพฯ และห้องประชุมสารนิเทศ ชั้น 2 อาคารบริหาร 


-  ภาพกิจกรรมการประชุมร่วมกับคณะกรรมการประเมินคุณภาพนอกรอบสาม จาก สมศ. เมื่อวันที่ 28 กันยายน 2554
เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมสารนิเทศ ชั้น 2 อาคารบริหารร 


-  รายงานการประเมินตนเอง สำหรับการประเมินคุณภาพภายนอก รอบ 3 ของ สมศ. (ระดับสถาบัน) ปีการศึกษา 2553  
       - ไฟล์รูปภาพ 

(ข้อมูล ณ วันที่ 17 ต.ค. 2554)


รายงานการประเมินตนเอง สำหรับการประเมินคุณภาพภายนอกรอบ 3 ของ สมศ. ปีการศึกษา 2553 จำแนกตามระดับสถาบันและสำนักวิชา
 1. ระดับสถาบัน 
 2. สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ 
 3. สำนักวิชาเทคโนโลยีสังคม 
 4. สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร 
 5. สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ 
 6. สำนักวิชาแพทยศาสตร์ 
 7. สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ 

(ข้อมูล ณ วันที่ 17 ต.ค. 2554)

-  แบบบันทึกข้อมูล common data set ตามตัวบ่งชี้ของ สมศ. ปีการศึกษา 2553 สำหรับสำนักวิชา 

(ข้อมูล ณ วันที่ 10 ต.ค. 2554)

-  แบบประเมินผลการปฏิบัติงานสายบริหารวิชาการ (ข้อมูลประกอบตัวบ่งชี้ที่ 13) 

(ข้อมูล ณ วันที่ 6 ต.ค. 2554)

-  รูปแบบรายงานการประเมินตนเอง สำหรับการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม ของ สมศ. 

(ข้อมูล ณ วันที่ 6 ต.ค. 2554)

 แบบฟอร์มการเก็บข้อมูลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสามจาก สมศ. ปีการศึกษา 2553 
        - download แบบฟอร์มทั้งหมด
        - download ตามตัวบ่งชี้

(ข้อมูล ณ วันที่ 6 ต.ค. 2554)

-  คู่มือการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม (พ.ศ. 2554-2558) ระดับอุดมศึกษา ฉบับสถานศึกษา พ.ศ. 2554 ฉบับแก้ไข
(ตามมติคณะกรรมการบริหาร สมศ. วันที่ 26 เม.ย. 2554 สมศ. นำขึ้น website เมื่อวันที่ 12 พ.ค. 2554) 

-  ประกาศ สมศ. เรื่อง การปรับเกณฑ์ในการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม ระดับอุดมศึกษา เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2554 

-  ตารางเปรียบเทียบเกณฑ์ สมศ. ตามเล่มคู่มือเดิมและเกณฑ์ สมศ.
ที่ปรับใหม่ในการประเมินคุณภาพคุณภาพภายนอกรอบสามจากสมศ. 
|

-  ตารางสรุปการดำเนินงานตามตัวบ่งชี้ของ สมศ. ในการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม (ระดับสถาบันและสำนักวิชา) 

-  อัตลักษณ์ เอกลักษณ์ของมหาวิทยาลัยและโครงการที่มหาวิทยาลัยกำหนดให้ประเมินตามกลุ่มตัวบ่งชี้มาตรการส่งเสริมสำหรับ
การประเมินคุณภาพภายนอก รอบสาม ของ สมศ. (ตามมติสภามหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้งที่ 4/2554 วันที่ 30 ก.ค. 2554) 

       - ไฟล์ในรูบแบบ pdf 

       - ไฟล์ในรูบแบบ word 

ข้อมูลประกอบการประชุมเพื่อรับฟังคำชี้แจงและทำความเข้าใจในการจัดทำ SAR ตามตัวบ่งชี้ที่ปรับใหม่ของ สมศ.bsp;
วันศุกร์ที่ 2 กันยายน 2554 เวลา 13.30 น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมสารนิเทศ ชั้น 2 อาคารบริหาร

       - download all file 

        1. ประกาศ สมศ. เรื่อง การปรับเกณฑ์ในการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม ระดับอุดมศึกษา เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2554 
        2. ตารางเปรียบเทียบเกณฑ์ สมศ. ตามเล่มคู่มือเดิมและเกณฑ์ สมศ. ที่ปรับใหม่ในการประเมินคุณภาพคุณภาพภายนอกรอบสามจาก 
            สมศ.
        - download file doc
        3. ตารางสรุปการดำเนินงานตามตัวบ่งชี้ ของ สมศ. ในการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม (ระดับสถาบันและสำนักวิชา) 
        4. หน่วยงานและจำนวนตัวบ่งชี้ที่หน่วยงานให้ข้อมูลตามตัวบ่งชี้ของ สมศ. 
        5. การวิเคราะห์รายข้อคำถามความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตตามกรอบ TQF (ข้อมูลประกอบตัวบ่งชี้ สมศ. ที่ 2 ) 
        6. การวิเคราะห์รายข้อคำถามความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตตามอัตลักษณ์ มทส. (ข้อมูลประกอบตัวบ่งชี้ สมศ. ที่ 16.2) 
        7. ผลการวิเคราะห์ความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตตามกรอบ TQF (ข้อมูลประกอบตัวบ่งชี้ สมศ. ที่ 2)
           (ข้อมูลประกอบตัวบ่งชี้ สมศ. ที่ 16.2)
        - จำแนกตามสำนักวิชา 
        - จำแนกตามรายข้อคำถาม 
        9. แบบสอบถามความพึงพอใจของนายจ้าง/ผู้บังคับบัญชา (ชุดเดิม) 
        10. คู่มือการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม (พ.ศ. 2554-2558) ระดับอุดมศึกษา ฉบับสถานศึกษา พ.ศ. 2554 ฉบับแก้ไข
        (เล่มสีเหลือง) (ตามมติคณะกรรมการบริหาร สมศ. วันที่ 26 เม.ย. 2554 สมศ. นำขึ้น website เมื่อวันที่ 12 พ.ค. 2554) 

(ข้อมูล ณ วันที่ 1 กันยายน 2554)


ขอให้สำนักวิชา/เทคโนธานีพิจารณาเสนอประเด็นชี้นำหรือแก้ปัญหาสังคม ในตัวบ่งชี้ที่ 18 ของ สมศ.
ตามแบบฟอร์มดังนี้ โดยส่งให้ฝ่ายวิชาการ ภายในวันที่ 15 มิ.ย. 2554 เพื่อนำเสนอสภาวิชาการ
ในการประชุมครั้งที่ 6/2554 วันที่ 23 มิ.ย. 2554 และสภามหาวิทยาลัยต่อไป 
        - แบบฟอร์มเสนอประเด็นชี้นำหรือแก้ปัญหาสังคมในตัวบ่งชี้ที่ 18 ของ สมศ.

- สรุปปรับแก้ไขข้อมูลจากคู่มือเดิมฯ

- บัญชีรายชื่อวารสารวิชาการ (List of Approved National/International Journals) (สมศ. ขึ้น web วันที่ 20 พ.ค. 2554)

- แบบสอบถามความคิดเห็นของผู้ใช้บัณฑิตเกี่ยวกับลักษณะของบัณฑิตในแต่ละสำนักวิชาแต่ละมหาวิทยาลัย (สมศ. ขึ้น web วันที่ 18 พ.ค. 2554)

- สรุปประเด็นคำถามและคำตอบของการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสามของสถาบันอุดมศึกษาจากการประชุม กพอ. ครั้งที่ 2/2554
วันที่ 11 ก.พ. 2554 ณ ห้องประชุมสันถวมิตร สมศ.


- สรุปการประชุมจาก สมศ. เรื่อง “แนวทางการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม” เมื่อวันที่ 7 มีนาคม 2554 ณ โรงแรมเจริญธานี จ.ขอนแก่น โดยมีวิทยากรกลุ่มด้านระดับอุดมศึกษา คือ รศ. ดร.สมบูรณ์วัลย์ สัตยารักษ์วิทย์

- PowerPoint เรื่องมาตรฐาน ตัวบ่งชี้ และเกณฑ์การประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม (2554-2558) ระดับอุดมศึกษา

- คู่มือการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม ระดับอุดมศึกษา ฉบับสถานศึกษา พ.ศ. 2554

- (ร่าง) คู่มือการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม (พ.ศ. 2554-2558) จาก สมศ.
แบบสำรวจ

รายการ เหมาะสม ปรับปรุง
1.เนื้อหาสาระ
2.ความทันสมัย
3.การสืบค้น
4.การออกแบบเว็บไซต์
5.อื่น ๆ
จำนวนผู้เข้าชม Website
ผู้เข้าชมเมื่อวานนี้ : 0000
ผู้เข้าชมวันนี้ : 0000
ผู้เข้าชมสัปดาห์นี้ : 0000
ผู้เข้าชมเดือนนี้ : 0000
ผู้เข้าชมทั้งหมด : 0000
เริ่มนับวันที่ เดือน ปี