แบบฟอร์มต่างๆ

แบบฟอร์มต่างๆ

ข้อมูลสำหรับตัวบ่งชี้ ระดับสถาบัน


  แบบฟอร์ม QA


แบบฟอร์มแจ้งรายชื่่อผู้ผ่านการอบรมหลักสูตรต่าง ๆ

  แบบฟอร์มและตัวอย่างการแจ้งรายชื่อบุคลากรที่ ผ่านการอบรมหลักสูตรอบรม/ดำเนินการด้าน TQA/EdPEx/AUN-QA/ISO/อื่น ๆ

  แบบฟอร์มแจ้งรายชื่อฯ

  แบบฟอร์มแจ้งรายชื่อฯ
Forum QA

  แบบฟอร์มและตัวอย่างการแจ้งรายชื่อบุคลากรที่ ผ่านการอบรมหลักสูตรอบรม/ดำเนินการด้าน TQA/EdPEx/AUN-QA/ISO/อื่น ๆ

  แบบฟอร์มรายงานผล QA ปีการศึกษาที่ผ่านมาและ
ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะจากผลตรวจประเมินฯ เพื่อนำเสนอต่อ Forum QA
   - จุดอ่อนของหน่วยงาน/
   - ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะจากผลตรวจประเมินฯ
   - มาตรการแก้ไขจุดอ่อน/ แนวทางแก้ไข
   - กรอบระยะเวลาเพื่อการแก้ไขฯ
   - ความต้องการสิ่งสนับสนุนจากมหาวิทยาลัย

   แบบฟอร์มสำหรับการสรุปผลการประกันคุณภาพ การศึกษา (QA Forum) ปีการศึกษา 2558

   แบบฟอร์มสำหรับการสรุปผลการประกันคุณภาพ การศึกษา (QA Forum) ปีการศึกษา 2558
ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง

แบบสำรวจ

รายการ เหมาะสม ปรับปรุง
1.เนื้อหาสาระ
2.ความทันสมัย
3.การสืบค้น
4.การออกแบบเว็บไซต์
5.อื่น ๆ
จำนวนผู้เข้าชม Website
ผู้เข้าชมเมื่อวานนี้ : 0000
ผู้เข้าชมวันนี้ : 0000
ผู้เข้าชมสัปดาห์นี้ : 0000
ผู้เข้าชมเดือนนี้ : 0000
ผู้เข้าชมทั้งหมด : 0000
เริ่มนับวันที่ เดือน ปี