รายงานการประเมินคุณภาพภายนอกของ มทส ปี 2545


รายงานการประเมินคุณภาพภายนอกของสถานศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

(เข้าประเมินเมื่อวันที่ 7-9 ตุลาคม 2546)

ส่วนที่ 1: ส่วนนำ
 • สรุปสำหรับผู้บริหาร

 • ส่วนที่ 2: ส่วนสาระ
 • บทนำ
 • มาตรฐานการประเมินคุณภาพภายนอกระดับอุดมศึกษา และการตรวจเยี่ยม
 • ผลการประเมินการประกันคุณภาพภายนอกระดับอุดมศึกษา ปีการศึกษา 2545 โดยรวม
 • บทสรุปและข้อเสนอแนะเชิงนโยบายและทิศทางการพัฒนาคุณภาพของมหาวิทยาลัยฯ

 • ส่วนที่ 3: ภาคผนวก
 • ข้อมูลจากการสัมภาษณ์ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับมหาวิทยาลัย
 • เอกสารประกอบการพิจารณาการตรวจประเมินจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
 • คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานผู้ประเมินภายนอกระดับอุดมศึกษา
 • กำหนดการตรวจเยี่ยมประเมินและปฏิทินการปฏิบัติงานของคณะผู้ประเมินภายนอก
 • สรุปสาระสำคัญของรายงานการประเมินตนเองหรือรายงานการศึกษาตนเอง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ปีการศึกษา 2545
 • ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง

  แบบสำรวจ

  รายการ เหมาะสม ปรับปรุง
  1.เนื้อหาสาระ
  2.ความทันสมัย
  3.การสืบค้น
  4.การออกแบบเว็บไซต์
  5.อื่น ๆ
  จำนวนผู้เข้าชม Website
  ผู้เข้าชมเมื่อวานนี้ : 0000
  ผู้เข้าชมวันนี้ : 0000
  ผู้เข้าชมสัปดาห์นี้ : 0000
  ผู้เข้าชมเดือนนี้ : 0000
  ผู้เข้าชมทั้งหมด : 0000
  เริ่มนับวันที่ เดือน ปี