ข่าวประชาสัมพันธ์

ข้อมูลการประกันคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2565 (New)

(การเก็บรวบรวมข้อมูลปีการศึกษา 2565 : 8 สิงหาคม 2565 - 23 กรกฏาคม 2566)

การอบรม "ความสัมพันธ์ระหว่างรายวิชาและผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับหลักสูตร (PLOs) และกระบวนการ Benchmarking"

โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สตรีรัตน์ ธาดากานต์ วันศุกร์ที่ 17 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 13.30 - 16.30 น. ผ่าน Zoom

การอบรม "แนวทางการเขียนรายงานการประเมินตนเอง (SAR) ตามเกณฑ์ AUN-QA Version 4.0" วันที่ 9 กันยายน 2565

โดย ผศ. ดร.สตรีรัตน์ ธาดากานต์ รองผู้อำนวยการฝ่ายนโยบายและแผนและสถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์ โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

ข้อมูลการประกันคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2564

(การเก็บรวบรวมข้อมูลปีการศึกษา 2564 : 16 สิงหาคม 2564 - 7 สิงหาคม 2565)

การอบรม "ผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ตามเกณฑ์ AUN-QA Version 4.0 (Assessor Tutoring for Transition)" โดย รศ. ดร. ภกญ.กัญคดา อนุวงศ์ และคณะ

- รุ่นที่ 2 จัดอบรมระหว่างวันที่ 11-12 กรกฎาคม 2565 (จัดโดย มหาวิทยาลัยนเรศวร ร่วมกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี และมหาวิทยาลัยทักษิณ)

การอบรมเชิงปฏิบัติการ "AUN-QA Implementation and Gap Analysis" โดย ดร.พีระพงศ์ ตริยเจริญ

ระหว่างวันที่ 19-20 พฤษภาคม 2565 เวลา 8.30-16.30 น. ผ่านโปรแกรม Zoom

การอบรมหลักสูตรของที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.)

ขอเชิญชวนผู้ที่สนใจเข้าร่วมการอบรมของ ทปอ. (หลักสูตร OBE, หลักสูตร AUN-QA Version 4, หลักสูตรพัฒนาผู้ประเมินฯ)

การอบรมผ่านโปรแกรม Zoom "เกณฑ์ AUN-QA Overview (Version 4)

โดย รองศาสตราจารย์ ดร. เภสัชกรหญิงกัญคดา อนุวงศ์ ในวันที่ 8 มีนาคม 2564 เวลา 09.00-16.30 น.

คู่มือ EdPEx

เกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx) ฉบับปี 2563-2566

แบบฟอร์มแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ด้วยเกณฑ์ EdPEx ระดับสำนักวิชา ปีการศึกษา 2562

เอกสารแนบ 1 : แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาฯ ด้วยเกณฑ์ EdPEx (22 ธ.ค. 63)

ปฏิทินกิจกรรม

การอบรมเชิงปฏิบัติการ "AUN-QA Implementation and Gap Analysis" โดย ดร.พีระพงศ์ ตริยเจริญ

ระหว่างวันที่ 19-20 พฤษภาคม 2565 เวลา 8.30-16.30 น. ผ่านโปรแกรม Zoom


การอบรม "เกณฑ์ AUN-QA Overview (Version4) " โดย รศ. ดร. ภกญ.กัญคดา อนุวงศ์

วันที่ 8 มีนาคม 2564 เวลา 09.00-12.00 น. ผ่านโปรแกรม Zoom


การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ "การประยุกต์ใช้ AUN-QA และ UKPSF ในการดำเนินการและพัฒนาคุณภาพหลักสูตรวิศวกรรมการผลิตอัตโนมัติและหุ่นยนต์"

วันที่ 29 กรกฎาคม 2563 เวลา 09.00 - 12.00 น. (เสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผ่านโปรแกรม ZOOM Cloud Meeting) Meeting ID : 603-022-5876


การอบรมเชิงปฏิบัติการ “การประเมินภายในองค์กรด้วยเกณฑ์ TQA (TQA Internal Organization Assessment)”

โดย คุณณัฐพัชร์ ล้อประดิษฐ์พงษ์ ที่ปรึกษา สถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์ และ ผู้ตรวจประเมินรางวัลคุณภาพแห่งชาติ สำนักงานรางวัลคุณภาพแห่งชาติ วันที่ 20-22 ก.ค. 2563 เวลา 09.00-16.30 น.


การอบรม "AUN-QA Implementation : Constructive Alignment of CLO and Student Assessment"

โดย รศ. ดร. ภกญ.กัญญดา อนุวงศ์ วันที่ 14 กรกฎาคม 2563 เวลา 09.00 น.-12.00 น. ผ่านโปรแกรม ZOOM (Meeting ID : 478-219-4098)


ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง

แบบสำรวจ

รายการ เหมาะสม ปรับปรุง
1.เนื้อหาสาระ
2.ความทันสมัย
3.การสืบค้น
4.การออกแบบเว็บไซต์
5.อื่น ๆ
จำนวนผู้เข้าชม Website
ผู้เข้าชมเมื่อวานนี้ : 0000
ผู้เข้าชมวันนี้ : 0000
ผู้เข้าชมสัปดาห์นี้ : 0000
ผู้เข้าชมเดือนนี้ : 0000
ผู้เข้าชมทั้งหมด : 0000
เริ่มนับวันที่ เดือน ปี