ข่าวประชาสัมพันธ์

โครงการประชุมสัมมนา เรื่อง “เกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx) ฉบับปี 2567-2570”

ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (OP และ overview) ครั้งที่ 1 : 10 ม.ค. 2567, ครั้งที่ 2 : 8 ก.พ. 2567

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (มทส.) ร่วมกับ สำนักงานปลัดกระทรวง การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สป. อว.) จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ “เกณฑ์ EdPEx ฉบับปี 2567-2570”

วันที่ 22-24 มกราคม 2567 เวลา 08.30-17.00 น. ณ ห้องสุรนารี ชั้น 2 สุรสัมมนาคาร (วันที่ 22-23 ม.ค. 67 สำหรับผู้บริหาร/ วันที่ 24 ม.ค. 67 สำหรับหน่วยงานสนับสนุน)

การอบรม "ทบทวนผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ตามเกณฑ์ AUN-QA Version 4.0"

โดย รองศาสตราจารย์ ดร.กมลวัลย์ ลือประเสริฐ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ วันศุกร์ที่ 25 สิงหาคม 2566 ผ่าน Zoom

แบบฟอร์ม ข้อมูลการประกันคุณภาพการศึกษา และประเมินคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2565 (New)

(การเก็บรวบรวมข้อมูลปีการศึกษา 2565 : 8 สิงหาคม 2565 - 23 กรกฏาคม 2566)

ระบบข้อมูลนักศึกษา โดยใช้โปรแกรม PowerBI

(ฝ่ายวิชาการฯ ศูนย์บริการการศึกษา MIS) : 19 มิ.ย. 2566

การอบรม "ความสัมพันธ์ระหว่างรายวิชาและผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับหลักสูตร (PLOs) และกระบวนการ Benchmarking"

โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สตรีรัตน์ ธาดากานต์ วันศุกร์ที่ 17 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 13.30 - 16.30 น. ผ่าน Zoom

การอบรม "แนวทางการเขียนรายงานการประเมินตนเอง (SAR) ตามเกณฑ์ AUN-QA Version 4.0" วันที่ 9 กันยายน 2565

โดย ผศ. ดร.สตรีรัตน์ ธาดากานต์ รองผู้อำนวยการฝ่ายนโยบายและแผนและสถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์ โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

ข้อมูลการประกันคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2564

(การเก็บรวบรวมข้อมูลปีการศึกษา 2564 : 16 สิงหาคม 2564 - 7 สิงหาคม 2565)

การอบรม "ผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ตามเกณฑ์ AUN-QA Version 4.0 (Assessor Tutoring for Transition)" โดย รศ. ดร. ภกญ.กัญคดา อนุวงศ์ และคณะ

- รุ่นที่ 2 จัดอบรมระหว่างวันที่ 11-12 กรกฎาคม 2565 (จัดโดย มหาวิทยาลัยนเรศวร ร่วมกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี และมหาวิทยาลัยทักษิณ)

การอบรมเชิงปฏิบัติการ "AUN-QA Implementation and Gap Analysis" โดย ดร.พีระพงศ์ ตริยเจริญ

ระหว่างวันที่ 19-20 พฤษภาคม 2565 เวลา 8.30-16.30 น. ผ่านโปรแกรม Zoom

การอบรมหลักสูตรของที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.)

ขอเชิญชวนผู้ที่สนใจเข้าร่วมการอบรมของ ทปอ. (หลักสูตร OBE, หลักสูตร AUN-QA Version 4, หลักสูตรพัฒนาผู้ประเมินฯ)

การอบรมผ่านโปรแกรม Zoom "เกณฑ์ AUN-QA Overview (Version 4)

โดย รองศาสตราจารย์ ดร. เภสัชกรหญิงกัญคดา อนุวงศ์ ในวันที่ 8 มีนาคม 2564 เวลา 09.00-16.30 น.

คู่มือ EdPEx

เกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx) ฉบับปี 2563-2566

แบบฟอร์มแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ด้วยเกณฑ์ EdPEx ระดับสำนักวิชา ปีการศึกษา 2562

เอกสารแนบ 1 : แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาฯ ด้วยเกณฑ์ EdPEx (22 ธ.ค. 63)

ปฏิทินกิจกรรม

มทส. ร่วมกับ สป. อว. จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ “เกณฑ์ EdPEx ฉบับปี 2567-2570”

วันที่ 22-24 มกราคม 2567 เวลา 08.30-17.00 น. (22-23 ม.ค. 67 : ผู้บริหาร/ 24 ม.ค. 67 : หน่วยงานสนับสนุน) ณ ห้องสุรนารี ชั้น 2 สุรสัมมนาคารการอบรม "ทบทวนผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ตามเกณฑ์ AUN-QA Version 4.0"

โดย รศ. ดร.กมลวัลย์ ลือประเสริฐ วันศุกร์ที่ 25 สิงหาคม 2566 เวลา 08.30 - 16.30 น. (ผ่านโปรแกรม ZOOM)


การอบรมเชิงปฏิบัติการ “การทบทวนเกณฑ์และแนวทางการเขียนรายงานการประเมินตนเอง (SAR) ตามเกณฑ์ AUN-QA Version 4.0”

โดย รศ. ดร.รัชฎาพร อุ่นศิวิไลย์ และคณะ วันจันทร์ที่ 17 กรกฎาคม 2566 เวลา 09.00 - 16.30 น. ณ ห้องสุรนารี สุรสัมมนาคาร มทส.


การอบรม "ความสัมพันธ์ระหว่างรายวิชาและผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับหลักสูตร (PLOs) และกระบวนการ Benchmarking"

โดย ผศ. ดร.สตรีรัตน์ ธาดากานต์ วันศุกร์ที่ 17 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 13.30 - 16.30 น. ผ่านโปรแกรม ZOOM


การอบรม “แนวทางการเขียนรายงานการประเมินตนเอง (SAR) ตามเกณฑ์ AUN-QA Version 4.0”

โดย ผศ. ดร.สตรีรัตน์ ธาดากานต์ วันที่ 9 กันยายน 2565 เวลา 08.30 - 16.30 น. ผ่านโปรแกรม ZOOM


การอบรม "ผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ตามเกณฑ์ AUN-QA Version 4.0 (Assessor Tutoring for Transition)"

โดย รศ. ดร. ภกญ.กัญคดา อนุวงศ์ และคณะ (รุ่นที่ 2 จัดอบรมระหว่างวันที่ 11 - 12 กรกฎาคม 2565) ผ่านโปรแกรม Zoom


การอบรม "ผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ตามเกณฑ์ AUN-QA Version 4.0 (Assessor Tutoring for Transition)"

โดย รศ. ดร. ภกญ.กัญคดา อนุวงศ์ และคณะ เป็นวิทยากร (รุ่นที่ 1 จัดอบรมระหว่างวันที่ 27 - 28 มิถุนายน 2565) ผ่านโปรแกรม Zoom


การอบรมเชิงปฏิบัติการ "AUN-QA Implementation and Gap Analysis" โดย ดร.พีระพงศ์ ตริยเจริญ

ระหว่างวันที่ 19-20 พฤษภาคม 2565 เวลา 8.30-16.30 น. ผ่านโปรแกรม Zoom


การอบรม "เกณฑ์ AUN-QA Overview (Version4) " โดย รศ. ดร. ภกญ.กัญคดา อนุวงศ์

วันที่ 8 มีนาคม 2564 เวลา 09.00-12.00 น. ผ่านโปรแกรม Zoom


การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ "การประยุกต์ใช้ AUN-QA และ UKPSF ในการดำเนินการและพัฒนาคุณภาพหลักสูตรวิศวกรรมการผลิตอัตโนมัติและหุ่นยนต์"

วันที่ 29 กรกฎาคม 2563 เวลา 09.00 - 12.00 น. (เสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผ่านโปรแกรม ZOOM Cloud Meeting) Meeting ID : 603-022-5876


การอบรมเชิงปฏิบัติการ “การประเมินภายในองค์กรด้วยเกณฑ์ TQA (TQA Internal Organization Assessment)”

โดย คุณณัฐพัชร์ ล้อประดิษฐ์พงษ์ ที่ปรึกษา สถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์ และ ผู้ตรวจประเมินรางวัลคุณภาพแห่งชาติ สำนักงานรางวัลคุณภาพแห่งชาติ วันที่ 20-22 ก.ค. 2563 เวลา 09.00-16.30 น.


การอบรม "AUN-QA Implementation : Constructive Alignment of CLO and Student Assessment"

โดย รศ. ดร. ภกญ.กัญญดา อนุวงศ์ วันที่ 14 กรกฎาคม 2563 เวลา 09.00 น.-12.00 น. ผ่านโปรแกรม ZOOM (Meeting ID : 478-219-4098)

แบบสำรวจ

รายการ เหมาะสม ปรับปรุง
1.เนื้อหาสาระ
2.ความทันสมัย
3.การสืบค้น
4.การออกแบบเว็บไซต์
5.อื่น ๆ
จำนวนผู้เข้าชม Website
ผู้เข้าชมเมื่อวานนี้ : 0000
ผู้เข้าชมวันนี้ : 0000
ผู้เข้าชมสัปดาห์นี้ : 0000
ผู้เข้าชมเดือนนี้ : 0000
ผู้เข้าชมทั้งหมด : 0000
เริ่มนับวันที่ เดือน ปี