หัวข้อ
การอบรม "ผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ตามเกณฑ์ AUN-QA Version 4.0 (Assessor Tutoring for Transition)"
วันที่เริ่ม
2022-06-27 เวลา 08:30:00
วันที่สิ้นสุด
2022-06-28 เวลา 16:30:00
รายละเอียด
โดย รศ. ดร. ภกญ.กัญคดา อนุวงศ์ และคณะ เป็นวิทยากร (รุ่นที่ 1 จัดอบรมระหว่างวันที่ 27 - 28 มิถุนายน 2565) ผ่านโปรแกรม Zoom
สถานที่
รูป
ไฟล์ pdfแบบสำรวจ

รายการ เหมาะสม ปรับปรุง
1.เนื้อหาสาระ
2.ความทันสมัย
3.การสืบค้น
4.การออกแบบเว็บไซต์
5.อื่น ๆ
จำนวนผู้เข้าชม Website
ผู้เข้าชมเมื่อวานนี้ : 0000
ผู้เข้าชมวันนี้ : 0000
ผู้เข้าชมสัปดาห์นี้ : 0000
ผู้เข้าชมเดือนนี้ : 0000
ผู้เข้าชมทั้งหมด : 0000
เริ่มนับวันที่ เดือน ปี