ปฏิทินกิจกรรม

การอบรมเชิงปฏิบัติการ “การพัฒนาหลักสูตรให้เป็นไปตามแนวทางของ Outcome-based Education (OBE)” วันที่ 29 กุมภาพันธ์-1 มีนาคม 2567

โดยคณะวิทยากรจากมหาวิทยาลัยพะเยา (จัดโดย...งานมาตรฐานหลักสูตร ส่วนส่งเสริมวิชาการ)


มทส. ร่วมกับ สป. อว. จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ “เกณฑ์ EdPEx ฉบับปี 2567-2570”

วันที่ 22-24 มกราคม 2567 เวลา 08.30-17.00 น. (22-23 ม.ค. 67 : ผู้บริหาร/ 24 ม.ค. 67 : หน่วยงานสนับสนุน) ณ ห้องสุรนารี ชั้น 2 สุรสัมมนาคารการอบรม "ทบทวนผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ตามเกณฑ์ AUN-QA Version 4.0"

โดย รศ. ดร.กมลวัลย์ ลือประเสริฐ วันศุกร์ที่ 25 สิงหาคม 2566 เวลา 08.30 - 16.30 น. (ผ่านโปรแกรม ZOOM)


การอบรมเชิงปฏิบัติการ “การทบทวนเกณฑ์และแนวทางการเขียนรายงานการประเมินตนเอง (SAR) ตามเกณฑ์ AUN-QA Version 4.0”

โดย รศ. ดร.รัชฎาพร อุ่นศิวิไลย์ และคณะ วันจันทร์ที่ 17 กรกฎาคม 2566 เวลา 09.00 - 16.30 น. ณ ห้องสุรนารี สุรสัมมนาคาร มทส.


การอบรม "ความสัมพันธ์ระหว่างรายวิชาและผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับหลักสูตร (PLOs) และกระบวนการ Benchmarking"

โดย ผศ. ดร.สตรีรัตน์ ธาดากานต์ วันศุกร์ที่ 17 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 13.30 - 16.30 น. ผ่านโปรแกรม ZOOM


การอบรม “แนวทางการเขียนรายงานการประเมินตนเอง (SAR) ตามเกณฑ์ AUN-QA Version 4.0”

โดย ผศ. ดร.สตรีรัตน์ ธาดากานต์ วันที่ 9 กันยายน 2565 เวลา 08.30 - 16.30 น. ผ่านโปรแกรม ZOOM


การอบรม "ผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ตามเกณฑ์ AUN-QA Version 4.0 (Assessor Tutoring for Transition)"

โดย รศ. ดร. ภกญ.กัญคดา อนุวงศ์ และคณะ (รุ่นที่ 2 จัดอบรมระหว่างวันที่ 11 - 12 กรกฎาคม 2565) ผ่านโปรแกรม Zoom


การอบรม "ผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ตามเกณฑ์ AUN-QA Version 4.0 (Assessor Tutoring for Transition)"

โดย รศ. ดร. ภกญ.กัญคดา อนุวงศ์ และคณะ เป็นวิทยากร (รุ่นที่ 1 จัดอบรมระหว่างวันที่ 27 - 28 มิถุนายน 2565) ผ่านโปรแกรม Zoom


การอบรมเชิงปฏิบัติการ "AUN-QA Implementation and Gap Analysis" โดย ดร.พีระพงศ์ ตริยเจริญ

ระหว่างวันที่ 19-20 พฤษภาคม 2565 เวลา 8.30-16.30 น. ผ่านโปรแกรม Zoom


การอบรม "เกณฑ์ AUN-QA Overview (Version4) " โดย รศ. ดร. ภกญ.กัญคดา อนุวงศ์

วันที่ 8 มีนาคม 2564 เวลา 09.00-12.00 น. ผ่านโปรแกรม Zoom


การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ "การประยุกต์ใช้ AUN-QA และ UKPSF ในการดำเนินการและพัฒนาคุณภาพหลักสูตรวิศวกรรมการผลิตอัตโนมัติและหุ่นยนต์"

วันที่ 29 กรกฎาคม 2563 เวลา 09.00 - 12.00 น. (เสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผ่านโปรแกรม ZOOM Cloud Meeting) Meeting ID : 603-022-5876


การอบรมเชิงปฏิบัติการ “การประเมินภายในองค์กรด้วยเกณฑ์ TQA (TQA Internal Organization Assessment)”

โดย คุณณัฐพัชร์ ล้อประดิษฐ์พงษ์ ที่ปรึกษา สถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์ และ ผู้ตรวจประเมินรางวัลคุณภาพแห่งชาติ สำนักงานรางวัลคุณภาพแห่งชาติ วันที่ 20-22 ก.ค. 2563 เวลา 09.00-16.30 น.


การอบรม "AUN-QA Implementation : Constructive Alignment of CLO and Student Assessment"

โดย รศ. ดร. ภกญ.กัญญดา อนุวงศ์ วันที่ 14 กรกฎาคม 2563 เวลา 09.00 น.-12.00 น. ผ่านโปรแกรม ZOOM (Meeting ID : 478-219-4098)

แบบสำรวจ

รายการ เหมาะสม ปรับปรุง
1.เนื้อหาสาระ
2.ความทันสมัย
3.การสืบค้น
4.การออกแบบเว็บไซต์
5.อื่น ๆ
จำนวนผู้เข้าชม Website
ผู้เข้าชมเมื่อวานนี้ : 0000
ผู้เข้าชมวันนี้ : 0000
ผู้เข้าชมสัปดาห์นี้ : 0000
ผู้เข้าชมเดือนนี้ : 0000
ผู้เข้าชมทั้งหมด : 0000
เริ่มนับวันที่ เดือน ปี