ข่าวประชาสัมพันธ์

การอบรมเชิงปฏิบัติการ “การพัฒนาหลักสูตรให้เป็นไปตามแนวทางของ Outcome-based Education (OBE)”

โดยคณะวิทยากรจากมหาวิทยาลัยพะเยา วันที่ 29 กุมภาพันธ์-1 มีนาคม 2567 (จัดโดยงานมาตรฐานหลักสูตร ส่วนส่งเสริมวิชาการ)

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (มทส.) ร่วมกับ สำนักงานปลัดกระทรวง การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สป. อว.) จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ “เกณฑ์ EdPEx ฉบับปี 2567-2570”

วันที่ 22-24 มกราคม 2567 เวลา 08.30-17.00 น. ณ ห้องสุรนารี ชั้น 2 สุรสัมมนาคาร (วันที่ 22-23 ม.ค. 67 สำหรับผู้บริหาร/ วันที่ 24 ม.ค. 67 สำหรับหน่วยงานสนับสนุน)

การอบรม "ทบทวนผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ตามเกณฑ์ AUN-QA Version 4.0"

โดย รองศาสตราจารย์ ดร.กมลวัลย์ ลือประเสริฐ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ วันศุกร์ที่ 25 สิงหาคม 2566 ผ่าน Zoom

แบบฟอร์ม ข้อมูลการประกันคุณภาพการศึกษา และประเมินคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2565 (New)

(การเก็บรวบรวมข้อมูลปีการศึกษา 2565 : 8 สิงหาคม 2565 - 23 กรกฏาคม 2566)

ระบบข้อมูลนักศึกษา โดยใช้โปรแกรม PowerBI

(ฝ่ายวิชาการฯ ศูนย์บริการการศึกษา MIS) : 19 มิ.ย. 2566

การอบรม "ความสัมพันธ์ระหว่างรายวิชาและผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับหลักสูตร (PLOs) และกระบวนการ Benchmarking"

โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สตรีรัตน์ ธาดากานต์ วันศุกร์ที่ 17 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 13.30 - 16.30 น. ผ่าน Zoom

การอบรม "แนวทางการเขียนรายงานการประเมินตนเอง (SAR) ตามเกณฑ์ AUN-QA Version 4.0" วันที่ 9 กันยายน 2565

โดย ผศ. ดร.สตรีรัตน์ ธาดากานต์ รองผู้อำนวยการฝ่ายนโยบายและแผนและสถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์ โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

ข้อมูลการประกันคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2564

(การเก็บรวบรวมข้อมูลปีการศึกษา 2564 : 16 สิงหาคม 2564 - 7 สิงหาคม 2565)

การอบรม "ผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ตามเกณฑ์ AUN-QA Version 4.0 (Assessor Tutoring for Transition)" โดย รศ. ดร. ภกญ.กัญคดา อนุวงศ์ และคณะ

- รุ่นที่ 2 จัดอบรมระหว่างวันที่ 11-12 กรกฎาคม 2565 (จัดโดย มหาวิทยาลัยนเรศวร ร่วมกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี และมหาวิทยาลัยทักษิณ)

การอบรมเชิงปฏิบัติการ "AUN-QA Implementation and Gap Analysis" โดย ดร.พีระพงศ์ ตริยเจริญ

ระหว่างวันที่ 19-20 พฤษภาคม 2565 เวลา 8.30-16.30 น. ผ่านโปรแกรม Zoom

การอบรมหลักสูตรของที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.)

ขอเชิญชวนผู้ที่สนใจเข้าร่วมการอบรมของ ทปอ. (หลักสูตร OBE, หลักสูตร AUN-QA Version 4, หลักสูตรพัฒนาผู้ประเมินฯ)

การอบรมผ่านโปรแกรม Zoom "เกณฑ์ AUN-QA Overview (Version 4)

โดย รองศาสตราจารย์ ดร. เภสัชกรหญิงกัญคดา อนุวงศ์ ในวันที่ 8 มีนาคม 2564 เวลา 09.00-16.30 น.

คู่มือ EdPEx

เกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx) ฉบับปี 2563-2566

แบบฟอร์มแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ด้วยเกณฑ์ EdPEx ระดับสำนักวิชา ปีการศึกษา 2562

เอกสารแนบ 1 : แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาฯ ด้วยเกณฑ์ EdPEx (22 ธ.ค. 63)
แบบสำรวจ

รายการ เหมาะสม ปรับปรุง
1.เนื้อหาสาระ
2.ความทันสมัย
3.การสืบค้น
4.การออกแบบเว็บไซต์
5.อื่น ๆ
จำนวนผู้เข้าชม Website
ผู้เข้าชมเมื่อวานนี้ : 0000
ผู้เข้าชมวันนี้ : 0000
ผู้เข้าชมสัปดาห์นี้ : 0000
ผู้เข้าชมเดือนนี้ : 0000
ผู้เข้าชมทั้งหมด : 0000
เริ่มนับวันที่ เดือน ปี