ผู้บริหารชื่อ:            รองศาสตราจารย์ ดร.ยุพาพร  รักสกุลพิวัฒน์

ตำแหน่ง:     รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและประกันคุณภาพ

โทรศัพท์:     0-4422-4433,
                0-4422-4006 (เลขานุการ)

โทรสาร:      0-4422-4017

e-mail:       yupa@sut.ac.thชื่อ:            ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปัญญา  บัวฮมบุรา

ตำแหน่ง:     ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการและประกันคุณภาพ

โทรศัพท์:     0-4422-4522, 0-4422-4006 (เลขานุการ)

โทรสาร:      0-4422-4017

e-mail:       panya_b@sut.ac.th

บุคลากร

หัวหน้าส่วนส่งเสริมวิชาการชื่อ:            นางประวีณา หอมตา

ตำแหน่ง:     หัวหน้าส่วนส่งเสริมวิชาการ

โทรศัพท์:     0-4422-4041

โทรสาร:      0-4422-4040

e-mail:      praweena@sut.ac.th

เจ้าหน้าที่งานพัฒนาระบบคุณภาพองค์กรชื่อ:            นางสาวกิ่งทอง ยงยุทธมีชัย

ตำแหน่ง:     เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

โทรศัพท์:     0-4422-4045

โทรสาร:      0-4422-4040

e-mail:      sutqa@sut.ac.th, kingthong@sut.ac.thชื่อ:            นางสาวฐิติกา จันทร์หล้า

ตำแหน่ง:     เจ้าหน้าที่บริหารทั่วไป

โทรศัพท์:     0-4422-3862

โทรสาร:      0-4422-4040

e-mail:      thitika@sut.ac.thชื่อ:            นางณัฐกานต์ จันทร์ศิริ

ตำแหน่ง:     เจ้าหน้าที่บริหารทั่วไป

โทรศัพท์:     0-4422-4046

โทรสาร:      0-4422-4040

e-mail:      nattakarn@sut.ac.thชื่อ:            นางสาวรุจิรัตน์ ชุมใหม่

ตำแหน่ง:     เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

โทรศัพท์:     0-4422-4046

โทรสาร:      0-4422-4040

e-mail:      rujirat@sut.ac.th
แบบสำรวจ

รายการ เหมาะสม ปรับปรุง
1.เนื้อหาสาระ
2.ความทันสมัย
3.การสืบค้น
4.การออกแบบเว็บไซต์
5.อื่น ๆ
จำนวนผู้เข้าชม Website
ผู้เข้าชมเมื่อวานนี้ : 0000
ผู้เข้าชมวันนี้ : 0000
ผู้เข้าชมสัปดาห์นี้ : 0000
ผู้เข้าชมเดือนนี้ : 0000
ผู้เข้าชมทั้งหมด : 0000
เริ่มนับวันที่ เดือน ปี