การประเมินคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2554


 

การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับสถาบัน ปีการศึกษา 2554

 

มหาวิทยาลัยจัดการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับสถาบัน ปีการศึกษา 2554 ระหว่างวันที่ 6-8 สิงหาคม 2555
โดยคณะกรรรมการประเมินฯ ได้ประเมินผลการดำเนินงานของมหาวิทยาลัย ซึ่งมีผลการดำเนินงานดังนี้

  ตัวบ่งชี้เฉพาะ สกอ.

  - ผลการประเมินอยู่ในระดับดีมาก ได้คะแนนประเมิน 4.82 จากคะแนนเต็ม 5

  ตัวบ่งชี้เฉพาะ สกอ.+สมศ.

  - ผลการประเมินอยู่ในระดับดีมาก ได้คะแนนประเมิน 4.80 จากคะแนนเต็ม 5

  ตัวบ่งชี้ของ สกอ. + สมศ. + มทส.

  - ผลการประเมินอยู่ในระดับดีมาก ได้คะแนนประเมิน 4.54 จากคะแนนเต็ม 5


และคณะกรรมการประเมินฯ ได้ให้ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะต่อมหาวิทยาลัย ดังรายละเอียดปรากฏตามรายงานผลการประเมินคุณภาพ
การศึกษาภายใน (ระดับสถาบัน) ปีการศึกษา 2554
>>><<<


-  Video คณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน (ระดับสถาบัน) เสนอผลการประเมิน ข้อสังเกต และข้อเสนอแนะต่อมหาวิทยาลัย เมื่อวันพุธที่ 8 สิงหาคม 2555 เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมสารนิเทศ ชั้น 2 อาคารบริหาร 

(ข้อมูล ณ วันที่ 27 ส.ค. 2555)

-  รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน (ระดับสถาบัน) ปีการศึกษา 2554  

(ข้อมูล ณ วันที่ 22 ส.ค. 2555)

-  สรุปผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหน่วยงาน ปีการศึกษา 2554 ระหว่างวันที่ 9-20 ก.ค. 2555 

(ข้อมูล ณ วันที่ 22 ส.ค. 2555)

-  ภาพกิจกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน (ระดับสถาบัน) มทส. ปีการศึกษา 2554 ที่ facebook ของมหาวิทยาลัย 

(ข้อมูล ณ วันที่ 15 ส.ค. 2555)


-  ภาพกิจกรรมการประเมินฯ ตามช่วงเวลาต่าง ๆ 

(ข้อมูล ณ วันที่ 17 ส.ค. 2555)

-  คำสั่ง มทส. ที่ 545/2555 เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน (ระดับสถาบัน) มทส. ปีการศึกษา 2554 ลงวันที่ 15 มิถุนายน 2555 

(ข้อมูล ณ วันที่ 18 มิ.ย. 2555)

-  กำหนดการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน (ระดับสถาบัน) ระหว่างวันที่ 6-8 ส.ค. 2555 

(ข้อมูล ณ วันที่ 31 ก.ค. 2555)

-  รายงานการประเมินตนเอง ปีการศึกษา 2554 
-  ภาคผนวกรายงานการประเมินตนเอง ปีการศึกษา 2554 

(ข้อมูล ณ วันที่ 26 ก.ค. 2555)

-  รายการหลักฐานประกอบตัวบ่งชี้/ หรือ SAR ระดับสถาบัน และระดับหน่วยงาน ปีการศึกษา 2554 

(ข้อมูล ณ วันที่ 8 ต.ค. 2555)

-   ข้อมูลประกอบการประกันคุณภาพการศึกษา ระดับสถาบัน ปีการศึกษา 2554 

(ข้อมูล ณ วันที่ 6 ก.ค. 2555)

-  ระบบฐานข้อมูลประกันคุณภาพการศึกษา ของ สกอ. 

(ข้อมูล ณ วันที่ 26 ก.ค. 2555)

-  รายงาน QA และข้อมูลประกอบการประกันคุณภาพการศึกษา ระดับหน่วยงาน ปีการศึกษา 2554 
-  สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ 
-  สำนักวิชาเทคโนโลยีสังคม 
-  สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร 
-  สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ 
-  สำนักวิชาแพทยศาสตร์ 
-  สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ 

(ข้อมูล ณ วันที่ 7 ก.ค. 2555)

-  คู่มือประกันคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2554  /

-  ด้วย สมศ. ได้มีการปรับเกณฑ์การประเมินตามมติ กพอ. (16 มี.ค. 55) และมติคณะกรรมการบริหาร สมศ. (24 เม.ย. 55) ซึ่งเกี่ยวข้องกับตัวบ่งชี้ สมศ. ที่ 4 และ 5 (ตัวอักษรสีแดง หน้าที่ 88 และ 103) ในการนี้ งาน QA ขอให้หน่วยงานนำ file ดังกล่าวนี้ ไปปรับแก้ไขในคู่มือของหน่วยงานด้วย โดยคลิกที่นี่ เพื่อ download file 

-  ตัวบ่งชี้ สมศ. ที่ 5 และ ที่ 6 เพิ่มหน่วยงานผู้ให้ข้อมูล ซึ่งแก้ไขหน้าที่ 49, 105 และ 108 ขอให้หน่วยงานนำ file ดังกล่าวนี้ ไปปรับแก้ไขในคู่มือของหน่วยงานด้วย โดยคลิกที่นี่ เพื่อ download file 

(ปรับปรุงข้อมูล ณ วันที่ 28 มิ.ย. 2555)


การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหน่วยงาน ปีการศึกษา 2554


-  ภาพกิจกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหน่วยงาน ปีการศึกษา 2554

ช่วงการประเมิน ภาพกิจกรรมของหน่วยงาน
9-10 ก.ค. 2555
- กลุ่มสำนักวิชา 6 สำนักวิชา
12-13 ก.ค. 2555
- กลุ่มสนับสนุนการเรียนการสอน กลุ่มที่ 1 ได้แก่ ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีเทคโนธานี และสถาบันวิจัยและพัฒนา
16-17 ก.ค. 2555
1. กลุ่มสนับสนุนการเรียนการสอนกลุ่มที่ 2 ได้แก่ ศูนย์บริการการศึกษา ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา และศูนย์คอมพิวเตอร์


2. สำนักงานอธิการบดีและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

19-20 ก.ค. 2555
- กลุ่มสนับสนุนการเรียนการสอน กลุ่มที่ 3 ได้แก่ ศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยี การศึกษา ศูนย์กิจการนานาชาติ ศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ และสถานพัฒนาคณาจารย์

(ข้อมูล ณ วันที่ 27 ส.ค. 2555)

-  สรุปผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหน่วยงาน ปีการศึกษา 2554 ระหว่างวันที่ 9-20 ก.ค. 2555 

(ข้อมูล ณ วันที่ 22 ส.ค. 2555)

-  คำสั่ง มทส. ที่ 544/2555 เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษ ภายใน (ระดับหน่วยงาน) มทส. ปีการศึกษา 2554 ลงวันที่ 15 มิถุนายน 2555 

-  คำสั่ง มทส. ที่ 617/2555 เรื่องเปลี่ยนแปลงกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน (ระดับหน่วยงาน) มทส. ปีการศึกษา 2554 ลงวันที่ 2 กรกฎาคม 2555  

-  กำหนดการประเมินฯ ระดับหน่วยงาน จำแนกตามกลุ่มการประเมิน ดังนี้  

ช่วงการประเมิน ภาพกิจกรรมของหน่วยงาน
9-10 ก.ค. 2555 - กลุ่มสำนักวิชา 6 สำนักวิชา
12-13 ก.ค. 2555 - กลุ่มสนับสนุนการเรียนการสอน กลุ่มที่ 1 ได้แก่ ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีเทคโนธานี และสถาบันวิจัยและพัฒนา
16-17 ก.ค. 2555 1. กลุ่มสนับสนุนการเรียนการสอนกลุ่มที่ 2 ได้แก่ ศูนย์บริการการศึกษา ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา และศูนย์คอมพิวเตอร์

2. สำนักงานอธิการบดีและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง (ฉบับแก้ไข)

(ข้อมูล ณ วันที่ 2 ก.ค. 2555)

19-20 ก.ค. 2555 - กลุ่มสนับสนุนการเรียนการสอน กลุ่มที่ 3 ได้แก่ ศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยี การศึกษา ศูนย์กิจการนานาชาติ ศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ และสถานพัฒนาคณาจารย์

(ข้อมูล ณ วันที่ 28 มิ.ย. 2555)


(ข้อมูล ณ วันที่ 18 มิ.ย. 2555)

-  แผนการดำเนินงาน QA ของหน่วยงาน ปีการศึกษา 2554 

-  รายละเอียดตัวบ่งชี้ขั้นต่ำที่หน่วยงานควรมีในรายงาน การประเมินตนเอง (SAR) ปีการศึกษา 2554 

(ปรับปรุงข้อมูล ณ วันที่ 2 เม.ย. 2555)

-  แบบฟอร์มการเก็บรวบรวมข้อมูล QA ปีการศึกษา 2554 

(12 เม.ย. 2555)

-  คลิกที่นี่ เพื่อ download ตารางที่ 2.7.1 ที่มีการปรับแก้ไข  

(25 เม.ย. 2555)แผนการดำเนินการประกันคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2554


-  ระดับสถาบัน 

-  ระดับหน่วยงาน 

(ปรับปรุงข้อมูล ณ วันที่ 23 มี.ค. 2555)


ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง


แบบสำรวจ

รายการ เหมาะสม ปรับปรุง
1.เนื้อหาสาระ
2.ความทันสมัย
3.การสืบค้น
4.การออกแบบเว็บไซต์
5.อื่น ๆ
จำนวนผู้เข้าชม Website
ผู้เข้าชมเมื่อวานนี้ : 0000
ผู้เข้าชมวันนี้ : 0000
ผู้เข้าชมสัปดาห์นี้ : 0000
ผู้เข้าชมเดือนนี้ : 0000
ผู้เข้าชมทั้งหมด : 0000
เริ่มนับวันที่ เดือน ปี